Procedură de acces la informație conform legii 544/2001 (solicitare documente de la IPJ Covasna: perioada mai-octombrie 2011).
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

 

CĂTRE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poștal 505100, județul Brașov, prin prezenta, în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă solicit să-mi comunicați sub formă de xerocopie a tuturor înscrisurilor care care au făcut obiectul procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă IPJ Covasna, urmare a punerii în executare a sentinței civile nr.837/R/2009 a Curții de Apel Brașov. Vă solicit anonimizarea tuturor datelor cu caracter personal conținute de aceste documente.

Conform adresei IPJ Covasna nr. 32069 din 15.03.2011 documentele din procedura respectivă « sunt neclasificate, cuprind date cu caracter personal iar în conformitate cu prevederile art. 12 lit. d din Legea 544/2001 sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor.»

În sentința civilă nr. 2429/CA din 16 mai 2011 a tribunalului Brașov, care v-a fost comunicată și dumneavoastră de onorata instanță în aceste zile, sentință atacată cu recurs de subsemnatul, se specifică că « reclamantul nu a solicitat comunicarea înscrisurilor, așa încât nu poate fi primită apărarea sa din cuprinsul motivării acțiunii, potrivit căreia datele personale puteau fi anonimizate. »

Practica europeană în materie și chiar experiența personală cu obținerea de la instituția dumneavoastră a informațiilor din dosarul personal al tatălui meu, fost ofițer de miliție, arată că aceste date cu caracter personal din dosarul de cercetare administrativă pot fi anonimizate pentru ca restul informațiilor cuprinse în documentele respective, care conform ultimei adrese a IPJ cu nr. 32069 din 15.03.2011, nu sunt clasificate, să poată fi accesate.

Menționez că această nouă solicitare se bazează pe art. 9 din lege care specifică la paragraful 2 faptul că ”Dacă în urma informațiilor primite petentul solicită informații noi privind documentele aflate în posesia autorității sau a instituției publice, aceasta solicitare va fi tratată ca o nouă petiție, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 și 8.”

Cu respect vă reamintesc că potrivit art.7 din lege: Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.

Agache Aurel Dionisie

25 mai 2011

********************

 

  R  O  M    N  I  A                               

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN

COVASNA

www.cv.politiaromana.ro

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Persoană de contact: subcomisar de poliţie ANDREA BUZSI telefon: 0267-307.444; mobil 0731 – 491.190                                                            

                                                                                                                      Nr. 26.704 din 1.06.2011

Stimate domnule AGACHE AUREL DIONISIE

În urma cererii dumneavoastră înregistrată la instituţia noastră la numărul 26.704din data de 27.05.2011 prin care, conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitaţi xerocopii ale tuturor înscrisurilor care au făcut obiectul procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă IPJ Covasna, urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr. 837/ R/2009 a Curţii de Apel Braşov, cu anonimizarea tuturor datelor cu caracter personal, vă comunicăm că informaţiile  solicitate sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, potrivit art. 12 pct.1 lit a din Legea nr. 544 din 2001, care prevede că  se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor   „ informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii”.

Cu stimă,

                             ŞEFUL INSPECTORATULUI

                                        Comisar-şef de poliţie

                                                          Dr. IOAN ARON

*************************

Reclamaţie administrativă:

Data formulării reclamaţiei administrative: 10 iunie 2011

Autoritatea Publică vizată de reclamaţia administrativă: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna

Adresa Autorităţii Publice: Str. Cesar Bolliac, Nr. 5, mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna., cod poștal 520009.

CĂTRE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI C O V A S N A

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, judeţul Braşov, prin prezenta, confirm primirea prin poştă, pe data de 04 iunie 2011 a adresei nr. 26704 din data de 01 iunie 2011.

Prin adresa nr. 26704 din data de 01 iunie 2011, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna nu răspunde în mod pozitiv solicitării mele formulată la data de 25 mai 2011 și înregistrată la instituția dumneavoastră sub nr. 26704 din data de 27 mai 2011, lucru care din punct de vedere juridic echivalează cu un refuz de acordare de acces la informaţie.

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea din data de 25 mai 2011 am primit un răspuns negativ, la data de 04 iunie 2011, prin adresa nr. 26704 din data de 01 iunie 2011, adresă semnată de inspectorul şef al IPJ Covasna, comisar şef de poliţie Aron Ioan.

Informațiile de interes public solicitate erau următoarele:

  1. Comunicarea sub formă de xerocopie a tuturor înscrisurilor care care au făcut obiectul procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă IPJ Covasna, urmare a punerii în executare a sentinței civile nr.837/R/2009 a Curții de Apel Brașov. Totodată am solicitat anonimizarea tuturor datelor cu caracter personal conținute de aceste documente.

Motivul pentru care consider că refuzul dumneavoastră este nejustificat este următorul: Prin adresa nr. 32069 din 15 martie 2011, tot sub semnătura inspectorului şef al IPJ Covasna, comisar şef de poliţie Aron Ioan mi s-a comunicat că: « În ceea ce privește tipul de documente cuprinse în dosarul de cercetare administrativă la care vă referiți, acestea sunt neclasificate , cuprind date cu caracter personal iar în conformitate cu prevederile art. 12 lit. d din Legea 544/2001 sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor. » Acesta a fost și motivul pentru care am solicitat anonimizarea datelor cu caracter personal.

Totodată Tribunalul Brașov, Secția contencios administrativ a menționat în sentința nr. 2429/CA din 16 mai 2011, următorul aspect: « Prin pct. 3 din cerere reclamantul a solicitat să i se comunice, cu claritate și fără echivoc, ce fel de tipuri de documente conține cercetarea administrativă, regimul juridic al acestora, cu indicarea, pentru fiecare tip de documente: gradul exact de clasificare și legislația pe baza căreia le-a fost atribuit gradul respectiv de clasificare.

În privința acestei solicitări, pârâtul a arătat că documentele întocmite cu ocazia cercetării administrative nu sunt de interes public, având caracter intern și fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor. Ulterior, în cadrul contestației administrative, pârâtul a precizat că documentele cuprinse în dosarul de cercetare administrativă sunt neclasificate, dar cuprind date cu caracter personal iar, în cf. cu prevederile art. 12 lit. d din Leg. 544/2011 sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor (adresa nr. 32069/15.03.2010 - fila 16 dosar). »

Consider că prin refuzul de a mi se comunica informațiile solicitate sunt încălcate prevederile legii, întrucât toate aceste informații sunt de interes public nefiind restricționate în vreun fel, iar IPJ Covasna încalcă în mod flagrant criteriul de accesibilitate prevăzut de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Cu stimă

***********************

Agache Aurel Dionisie

 

 

R  O  M    N  I  A

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN

COVASNA

www.cv.politiaromana.ro

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Persoană de contact: subcomisar de poliţie ANDREA BUZSI telefon: 0267-307.444; mobil 0731 – 491.190                                                           

                                                                                                                        Nr. 26.706 din 30.06.2011

Stimate domnule AGACHE AUREL DIONISIE

 

În urma reclamaţiei administrative depuse de dumneavoastră înregistrată la instituţia noastră la numărul 26.706 din data de 16.06.2011, prin care, conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă consideraţi lezat în accesul liber la informaţii de interes public, vă comunicăm următoarele:

Conducerea IPJ Covasna a dispus ca o comisie de analiză să efectueze o cercetare administrativă.

În urma verificărilor efectuate, comisia de analiză constată că răspunsurile date de IPJ Covasna sunt justificate, informaţiile solicitate de dumneavoastră nefiind de interes public.

În acelaşi timp, comisia constată că nici un poliţist din cadrul IPJ Covasna nu se face vinovat de reclasificarea documentelor.

Conform cadrului legal şi dispoziţional în vigoare, declasificarea sau reclasificarea unor documente este atributul şi obligaţia emitentului.

Cu stimă,

                                        ŞEFUL INSPECTORATULUI

                                        Comisar-şef de poliţie

                                                           Dr. IOAN ARON

************************

Către Tribunalul Braşov, Secţia comercială şi de contencios administrativ

 

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, jud. Brașov, cod poștal 505100, adresă de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel. 0742.169037, în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Formulez prezenta cerere împotriva INSPECTORATULUI JUDEŢEAN DE POLIŢIE COVASNA, Str. Cesar Bolliac, nr. 5, mun. Sfântu Gheorghe, cod poștal 520009, județul Covasna, telefon centrală 0267.307.400, Telefon cabinet: 0267/307.401, Fax: 0267/313.408

Solicit onoratei instanțe să constate că informaţiile solicitate în petiția înregistrată la IPJ Covasna la data de 25 mai 2011 sunt de interes public şi să obligaţi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna să mi le comunice şi să fixaţi un termen în care informaţiile să fie comunicate.

Motivele pentru care mă adresez onoratei instanţe sunt determinate de următoarea situaţie, în fapt:

Pe data de 25 mai 2011, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, am trimis, prin poştă, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna o solicitare de acces la informație prin care am cerut să-mi se comunice, sub formă de xerocopie, a tuturor înscrisurilor care au făcut obiectul procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă IPJ Covasna, urmare a punerii în executare a sentinței civile nr.837/R/2009 a Curții de Apel Brașov. Totodată am solicitat anonimizarea tuturor datelor cu caracter personal conținute de aceste documente.

În motivarea cererii am arătat că, conform adresei IPJ Covasna nr. 32069 din 15.03.2011 documentele din procedura respectivă « sunt neclasificate, cuprind date cu caracter personal iar în conformitate cu prevederile art. 12 lit. d din Legea 544/2001 sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor.»

Am precizat că în sentința civilă nr. 2429/CA din 16 mai 2011 a tribunalului Brașov, se specifică că « reclamantul nu a solicitat comunicarea înscrisurilor, așa încât nu poate fi primită apărarea sa din cuprinsul motivării acțiunii, potrivit căreia datele personale puteau fi anonimizate. »

Am precizat și faptul că această nouă solicitare se bazează pe art. 9 din lege care specifică la paragraful 2 faptul că ”Dacă în urma informațiilor primite petentul solicită informații noi privind documentele aflate în posesia autorității sau a instituției publice, aceasta solicitare va fi tratată ca o nouă petiție, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 și 8.”

Pe data de 04 iunie 2011 am primit adresa nr. 26704 din data de 01 iunie 2011, adresă semnată de inspectorul şef al IPJ Covasna, comisar şef de poliţie Aron Ioan, prin care Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna nu răspunde în mod pozitiv solicitării mele formulată la data de 25 mai 2011 și înregistrată la această instituție sub nr. 26704 din data de 27 mai 2011, lucru care din punct de vedere juridic echivalează cu un refuz de acordare de acces la informaţie. Prin această adresă mi se comunică faptul că ” informaţiile solicitate sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, potrivit art. 12 pct.1 lit a din Legea nr. 544 din 2001, care prevede că se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor „ informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii”.

La data de 10 iunie 2011 am formulat o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea din data de 25 mai 2011 am primit un răspuns negativ, Motivul pentru care am considerat că refuzul IPJ este nejustificat este următorul: Prin adresa nr. 32069 din 15 martie 2011, tot sub semnătura inspectorului şef al IPJ Covasna, comisar şef de poliţie Aron Ioan mi s-a comunicat că: « În ceea ce privește tipul de documente cuprinse în dosarul de cercetare administrativă la care vă referiți, acestea sunt neclasificate , cuprind date cu caracter personal iar în conformitate cu prevederile art. 12 lit. d din Legea 544/2001 sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor. »

Acesta a fost și motivul pentru care am solicitat anonimizarea datelor cu caracter personal.

Am arătat că Tribunalul Brașov, Secția contencios administrativ a menționat în sentința nr. 2429/CA din 16 mai 2011, următorul aspect: « Prin pct. 3 din cerere reclamantul a solicitat să i se comunice, cu claritate și fără echivoc, ce fel de tipuri de documente conține cercetarea administrativă, regimul juridic al acestora, cu indicarea, pentru fiecare tip de documente: gradul exact de clasificare și legislația pe baza căreia le-a fost atribuit gradul respectiv de clasificare.

În privința acestei solicitări, pârâtul a arătat că documentele întocmite cu ocazia cercetării administrative nu sunt de interes public, având caracter intern și fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor. Ulterior, în cadrul contestației administrative, pârâtul a precizat că documentele cuprinse în dosarul de cercetare administrativă sunt neclasificate, dar cuprind date cu caracter personal iar, în cf. cu prevederile art. 12 lit. d din Leg. 544/2011 sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor (adresa nr. 32069/15.03.2010 - fila 16 dosar). »

Până la data prezentei cereri (08 iulie 2011), nu am primit nici un răspuns la plângerea administrativă formulată la 10 iunie 2011.

În drept:

Prin adresa nr. 32069 din 15 martie 2011, IPJ Covasna îmi comunică cu claritate și fără nici un echivoc că ”În ceea ce privește tipul de documente cuprinse în dosarul de cercetare administrativă la care vă referiți, acestea sunt neclasificate, cuprind date cu caracter personal iar în conformitate cu prevederile art. 12 lit. D din legea 544/2001 sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor.”

De menționat că sub semnătura aceluiași inspector șef în adresa nr. 154.308 din 04.11.2010, IPJ Covasna mi-a comunicat faptul că există documente întocmite cu ocazia cercetării administrative care se încadrează în prevederile legii 544/2001 așa cum sunt ele precizate conform art. 12 alin. 1, lit.a (deci sunt informații din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice). Faptul că IPJ Covasna la data de 04.11.2011 îmi comunică că există informații clasificate din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice iar la data de 15 martie 2011 îmi comunică că nu există documente clasificate, după care la data de 01 iunie 2011 revine din nou la varianta că există informații clasificate din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice arată cu certitudine faptul că IPJ Covasna m-a indus în eroare cu scopul de a tergiversa și obstrucționa accesul la informațiile cuprinse în cercetarea administrativă respectivă. Când am cerut declasificarea documentelor clasificate mi s-a răspuns că respectivele documente nu sunt clasificate. Când cer acces la documentele respective mi se comunică faptul că sunt clasificate. IPJ Covasna manipulează informația în funcție de solicitarea mea astfel încât de fiecare dată să poată da un răspuns negativ sau să evite o procedură administrativă ce ar face ca documentele respective să fie comunicate subsemnatului.

În baza probelor prezentate vă solicit în mod respectuos să constataţi că informaţiile solicitate sunt de interes public şi să obligaţi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna să mi le comunice şi să fixaţi un termen în care informaţiile să fie comunicate.

În baza art. 242 alin.2 din C.proc.civ. solicit judecarea în lipsă.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

07 iulie 2011

************************

dosarul 9219/62/2011

termen la data de 26 iulie 2011

Către Tribunalul Braşov, Secţia comercială şi de contencios administrativ

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, în calitate de reclamant în dosarul 9219/62/2011 cu primul termen la data de 26 iulie 2011 prin prezenta, în temeiul art. 244 al. 1 pct. 1 din codul de procedură civilă, vă solicit să suspendați procesul inițiat în baza legii nr. 544/2001, până când va fi soluţionat irevocabil procesul prin care am solicitat la data de 12 iulie 2011 declasificarea informaţiilor care fac obiectul prezentei cereri.

Ulterior depunerii cererii de chemare în judecată a IPJ Covasna, am primit la data de 11 iulie 2011 adresa nr. 26.706 din 30.06.2011 prin care mi se comunică faptul că

”răspunsurile date de IPJ Covasna sunt justificate, informaţiile solicitate de dumneavoastră nefiind de interes public.

În acelaşi timp, comisia constată că nici un poliţist din cadrul IPJ Covasna nu se face vinovat de reclasificarea documentelor.

Conform cadrului legal şi dispoziţional în vigoare, declasificarea sau reclasificarea unor documente este atributul şi obligaţia emitentului.”

Personal nu cunosc ca în vreo lege din România referitoare la chestiunea în litigiu să existe termenul de ”reclasificare” și deasemenea, prin articolul 33 din legea 182/2002 se precizează că este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei.

Mai cunosc de asemenea din ghidul juridic redactat de doamna Monica Macovei, fost ministru al justiției, și avocații Adriana Dăgăliţă și Dan Mihai, următorul enunț care din păcate nu este pus în aplicare de către cei abilitați a face acest lucru:« Consecinţa este că nu persoana trebuie să dovedească dreptul său de liber acces la o informaţie de interes public (acesta este prevăzut expres de lege, în art. 1, ca principiu fundamental); dimpotrivă, de fiecare dată când refuză comunicarea oricărei informaţii de interes public, autoritatea/instituţia publică are obligaţia să facă dovada că acea informaţie este exceptată de la liberul acces potrivit art. 12 din lege.

Dacă nu face această dovadă (dovada nu se rezumă la o simplă afirmaţie) autoritatea/instituţia publică nu poate refuza, în mod legal, comunicarea informaţiei. »

Ca urmare a informațiilor comunicate de către IPJ Covasna prin adresele 26.704 din 01.06.2011 și 26.706 din 30.06.2011, în condiţiile legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ şi în baza articolului art. 20 din Legea nr.182/2002, la data de 12 iulie 2011 am solicitat declasificarea tuturor actele care au fost ”reclasificate” efectuate în procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă IPJ Covasna, urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr.837/R/2009 a Curţii de Apel Braşov. Am solicitat urmarea procedurii de declasificare conform prevederilor prevăzute de art.20 alin1 lit.b din Anexa H.G. nr. 585 din 13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și cu aplicarea art.19 lit.c din legea 182/2002.

Alăturat atașez copii după documentele menționate, inclusiv după confirmarea de primire la data de 13 iulie 2011, a cererii de declasificare, precum și un exemplar suplimentar pentru a fi comunicat IPJ Covasna.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

18 iulie 2011

***********************

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR      Ex. Nr2

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI  NR.35544/1.09.2011

COVASNA

COMPARTIMENT JURIDIC

Operator date cu caracter personal -4392

CĂTRE,

TRIBUNALUL BRAŞOV SECŢIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Referitor : Dosar nr. 9219/62/2011 Termen : 3 octombrie 2011

DOMNULE PREŞEDINTE

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor, nr. 16, judeţ Covasna,

în calitate de pârât, în cauza dosar de mai sus , având ca obiect comunicare informaţii de interes public ( Legea nr. 544/2001),

prin reprezentanţii săi legali , în temeiul art. 115 şi următoarele din C. proc. civ., formulăm prezenta

ÎNTÂMPINARE

la cererea de chemare în judecata pe calea contenciosului administrativ, formulata de reclamantul Agache Aurel Dionisie, prin care solicita obligarea noastră la comunicarea unor informaţii de interes public în baza Legii nr. 544/2001;

cu rugămintea, ca prin hotărârea ce o veți pronunţa, să respingeţi acţiunea ca netemeinică și nelegală, pentru următoarele

MOTIVE:

1. în primul rând ridicăm excepţia autorităţii lucrului judecat.

Prin Sentinţa civilă nr. 2429/CA/din 16 mai 2011, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul numărul 4043/62/2011, având ca obiect comunicare informaţii de interes public în baza legii 544/2001, a fost respinsă acţiunea reclamantului, în totalitate, ca nefondată. în recurs, Curtea de Apel Braşov, prin Decizia civilă nr. 1622/R din 10.08.2011 a admis în parte recursul petentului şi ne-a obligat să răspundem la pct. 5 din petiţie în sensul să precizăm articolul bugetar de la care s-a făcut plata de 3000 lei reprezentând daune morale, respingând celelalte pretenţii care se refereau la comunicarea unor informaţii de interes public în legătură cu cercetarea administrativă din cadrul inspectoratului nostru.

Având în vedere obiectul identic al celei de-a doua acţiuni, invocăm excepţia autorităţii lucrului judecat precum şi efectele acesteia în sensul că o cauză nu se poate judeca de două ori iar cea de-a doua soluţie nu poate să contrazică soluţia primei instanţe.

2. Pe fond, cererea reclamantului este neîntemeiată şi nelegală întrucât potrivit prevederilor Pct. 17 din anexa O.MAI nr. 66 din 23.04.2009, dată în aplicarea Legii 544/2001, sunt secrete de serviciu informaţiile rezultate în urma efectuării actelor în cercetarea administrativă şi nu sunt destinate publicului. Acest lucru a fost adus la cunoștința reclamantului prin adresa nr.26706 din 30 iunie 2011.

În consecinţă, vă rugăm să respingeţi acţiunea în totalitate, ca netemeinică și nelegală.

În dovedirea întâmpinării anexăm în copie SC nr. 2429/CA a Tribunalului Braşov şi dispozitivul Deciziei civile nr. 1622/R/10.08.2011 a Curţii de Apel Braşov (ecris).

Totodată solicităm ataşarea dosarului nr. 4043/62/2011 a Tribunalului Braşov la prezenta cauză, în susţinerea excepţiei autorităţii lucrului judecat.

În drept: art. 1201 C civ., art. 166 C. proc. civ.

Depunem un exemplar în plus în vederea comunicării cu reclamantul.

În baza art. 242 alin.2 din C.proc.civ. solicităm judecarea în lipsa .

ŞEF AL INSPECTORATULUI

Comisar-șef de poliție

Dr. ARON IOAN

 

CONSILIER JURIDIC

Scm. Lorincz-Sidon Ligia

***************************** 

dosarul 9219/62/2011

termen la data de 03 octombrie 2011

Către Tribunalul Braşov, Secţia comercială şi de contencios administrativ

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, în calitate de reclamant în dosarul 9219/62/2011 cu primul termen la data de 26 iulie 2011 prin prezenta, în temeiul art. 244 al. 1 pct. 1 din codul de procedură civilă, vă solicit din nou să suspendați procesul inițiat în baza legii nr. 544/2001, până când va fi soluţionat irevocabil procesul care este pe rolul tribunalului Brașov, secția contencios administrativ și fiscal. Dosarul a fost înregistrat de instanță la data de 28 septembrie sub nr. 12152/62/2011, având ca obiect ”refuz soluționare cerere” cu privire la solicitarea de declasificare adresată către IPJ Covasna și are primul termen la data de 23 ianuarie 2012.

Cu privire la mențiunea făcută de onorata instanță la termenul din 16.08.2011: ” Având în vedere cererea formulată de reclamant în data de 19 iulie 2011, fila 15 din dosar, prin care solicită suspendarea cauzei, urmează a o respinge întrucât nu este incident nici unul din cauzele de suspendare facultativă prevăzute de art. 244 punctele 1 și 2 Cod de procedură civilă, reclamantul solicitând suspendarea cauzei până la soluționarea irevocabilă a procesului privind declasificarea informațiilor care fac obiectul prezentei cereri, fără a face dovada unui proces pe rol, având ca obiect declasificare de informații”,  fac precizarea că la data de 16 august 2011 încă nu îndeplinisem procedura prealabilă privind declasificarea informațiilor care fac obiectul prezentei cereri, și abia după ce am primit la data de 01 septembrie 2011 răspunsul IPJ Covasna la plângerea prealabilă am avut posibilitatea de a depune o cerere validă la instanța competentă.

Alăturat atașez o copie după pagina de web dedicată dosarului nr. 12152/62/2011, de pe portalul instanțelor de judecată și după confirmarea de primire a acestei cereri de către Tribunalul Brașov.

Având în vedere că am făcut dovada unui proces pe rol la tribunalul Brașov, având ca având ca obiect ”refuz soluționare cerere” cu privire la solicitarea de declasificare adresată către IPJ Covasna, în temeiul art. 244 al. 1 pct. 1 din codul de procedură civilă, vă solicit suspendarea cauzei până la soluționarea irevocabilă a procesului privind declasificarea informațiilor care fac obiectul prezentei cereri.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

03 octombrie 2011

********************

dosarul 9219/62/2011

termen la data de 05 decembrie 2011

Onorată instanță: 

În ceea ce privește faptul că pârâtul a invocat excepția autorității lucrului judecat:

Pârâtul nu a precizat în mod concret în care din cele 5 capete de cerere care au făcut obiectul dosarului 4043/62/2011 există solicitarea comunicării documentelor din cercetarea administrativă cu anonimizarea datelor cu caracter personal. De altfel poziția reprezentantului juridic este în contradicție cu punctul de vedere al IPJ Covasna din adresa nr. 26708 din 31.08.2011 unde se precizează: ”În acelaşi timp, Tribunalul Braşov, Secţia contencios administrativ a menţionat în sentinţa civilă nr. 2429/ CA din 16.05.2011: „prin pct. 3 din cerere, reclamantul a solicitat să i se comunice, cu claritate şi fără echivoc, ce fel de tipuri de documente conţine cercetarea administrativă, regimul juridic al acestora, cu indicarea, pentru fiecare tip de documente: gradul exact de clasificare şi legislaţia pe baza căreia le-a fost atribuit gradul respectiv de clasificare.”

Ulterior, printr-o nouă cerere înregistrată Ia nr. 26.704 din 25.05.2011, aţi solicitat ca IPJ Covasna să vă pună la dispoziţie documentele din cercetarea administrativă, cu anonimizarea datelor cu caracter personal.

De altfel în sentința nr. 2429/ CA din 16.05.2011 se precizează ce s-a solicitat la punctul 3 din cerere și mai mult decât atât se precizează și faptul că: ” De reținut este că reclamantul nu a solicitat comunicarea înscrisurilor, așa încât nu poate fi primită apărarea sa din cuprinsul motivării acțiunii, potrivit căreia datele personale puteau fi anonimizate.”

Ca urmare a acestei constatări a instanței de judecată am solicitat printr-o nouă cerere înregistrată la nr. 26.704 din 25.05.2011, ca IPJ Covasna să pună la dispoziţie documentele din cercetarea administrativă, cu anonimizarea datelor cu caracter personal, fapt recunoscut și de pârât în adresa nr. 26708 din 31.08.2011 pe care o depun în xerocopie.

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

*************

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOSAR NR. 9219/62/2011

 

Şedinţa publică din data de 5 decembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE - MIHAELA OLTEAN

GREFIER - DANIELA MAXIM

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată în baza contenciosului administrativ şi fiscal de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE COVASNA, având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE personal, lipsă fiind reprezentantul pârâtului INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE COVASNA.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Instanţa acordă cuvântul asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat, invocată de pârât prin întâmpinare.

Reclamantul solicită respingerea excepţiei autorităţii de lucru judecat arătând că pârâtul nu a precizat în mod corect în care din cele 5 petitele ale acţiunii din dosarul nr. 4043/62/2011, s-a solicitat comunicarea documentelor din cercetarea administrativă cu anonimizate datelor cu caracter personal. Prin adresa depusă la dosar IPJ Covasna recunoaşte că prin Sentinţa civilă nr. 2429/CA din 16.05.2011 reclamantul a solicitat comunicarea înscrisurilor, neputându-se reţine că datele personale puteau fi anonimizate. Precizează că a formulat o nouă cerere înregistrată sub nr. 26.704 din 25.05.2011, prin care solicita să-i fie puse la dispoziţie documentele din cercetarea administrativ.

Reclamantul solicită suspendarea judecării prezentei cauze până la soluţionarea irevocabilă a dosarului 12152/62/2011, având ca obiect „refuz soluţionare cerere”, cu privire la solicitarea de declasificare adresată către IPJ Covasna.

TRIBUNALUL,

Având în vedere obiectul prezentei cauze, instanţa apreciază ca nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de excepţia autorităţii de lucru judecată şi în baza dispoziţiilor art. 1201 Cod civil, urmând a respinge excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâtă.

Faţă de obiectul dosarului nr. 12152/62/2011 al Tribunalului Braşov, având ca obiect declasificarea documentelor, a căror comunicare a solicitat în prezenta cauză, văzând că soluţionarea prezentei cauze ţine de soluţia ce se va pronunţa în dosarul nr. 12152/62/2011, în temeiul art. 244 Cod procedură civilă, se va dispune suspendarea judecăţii cauzei până la soluţionare irevocabilă a acestui dosar.

Pentru aceste motive,

DISPUNE

Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat.

Suspendă judecarea cererii formulată în baza contenciosului administrativ şi fiscal de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE COVASNA, până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 12152/62/2011 al Tribunalului Braşov.

Cu drept de recurs pe toată durata suspendării.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 5 decembrie 2011.

       
 

 

PREŞEDINTE, Mihaela Oltean

 

 

GREFIER, Daniela Maxim

 

 

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel