Sentința nr. 2429/CA din 16 mai 2011 a tribunalului Brașov pentru comunicare informații de interes public (Legea Nr.544/2001)
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

 

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BRAȘOV

SECȚIA COMERCIALĂ ȘI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINȚA CIVILĂ NR. 2429/CA.............DOSAR NR. 4043/62/2011

Ședința publică din data de 16 mai 2011

Completul constituit din:

PREȘEDINTE - MIHAELA OLTEAN

GREFIER- DANIELA MAXIM

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra cererii formulate în baza Legii contenciosului administrativ, privind pe reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE COVASNA, având ca obiect „înmatriculare autoturism fără plata taxei de poluare" (greșeală de tehnoredactare – în realitate obiectul este ”comunicare informații de interes public (Legea Nr.544/2001 – notă AAD)”.

La apelul nominal făcut în ședință publică, la pronunțare se constată lipsa părților.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Dezbaterile în fond asupra litigiului comercial de față au avut loc în ședința publică din 9 mai 2011, când părțile au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din aceea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanța din lipsă de timp pentru deliberare, în baza art. 260 ind. 1 Cod procedură civilă a amânat pronunțarea pentru data de 16 mai 2011.

 

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei de față:

Prin cererea înregistrată la această instanță sub nr. 4043/62/11 la data de 21/03/11, reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE a chemat în judecată pe pârâtul Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna solicitând să se constate că informațiile solicitate prin petiția înregistrată la pârât la data de 18/01/11 la pct. 1, 2, 3 și 5 sunt de interes public și să fie obligat pârâtul să le comunice reclamantului într-un termen fixat de instanță și să-i plătească daune morale.

În motivare, reclamantul arată că, în baza Leg. 544/2001 a solicitat pârâtului comunicarea unor informații, cererea fiind înregistrată sub nr. 32012/18.01.2011.

La data de 21/02/11, reclamantul arată că prin adresa nr. 32012/14.02.2011, pârâtul nu a răspuns pozitiv la niciunul din cele 5 puncte din cerere, singura solicitare satisfăcută fiind cea de trimitere a unei xerocopii de pe chitanța prin care s-au plătit daunele morale dictate de CA Brașov. Față de acest răspuns, reclamantul, la data de 22/02/11, pe calea reclamației administrative, a solicitat pârâtului revenirea la decizia de a nu-i comunica informațiile de interes public. Reclamantul apreciază că atitudinea pârâtului de a nu-i comunica informațiile solicitate reprezintă un refuz de acordare de acces la informație.

Luând în considerare informațiile din adresa nr. 154.308/04.11.2010 prin care i s-a comunicat că documentele întocmite cu ocazia cercetării administrative se încadrează în prevederile Leg. 544/2001 ( art. 12 al. 1 lit. a), pe data de 22/02/11, reclamantul a solicitat declanșarea procedurii de declasificare a documentelor clasificate existente în cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză, ca urmare a punerii în executare a sentinței 837/R/2009 a CA Brașov.

Reclamația administrativă și solicitarea de declasificare au fost înregistrate la pârât la data de 25/02/11, cu nr. 32068 și, respectiv, 32069.

Pe data de 17/03/11 reclamantul a primit de la pârât, prin adresa nr. 32069/15.03.2011, un răspuns prin care i se comunică faptul că reclamația administrativă este neîntemeiată și că documentele cuprinse în dosarul de cercetare administrativă sunt neclasificate, fiind însă exceptate de la accesul liber al cetățenilor întrucât cuprind date cu caracter personal.

Reclamantul apreciază că solicitările sale se încadrează în prevederile Leg. 544/2001.

Cererea de la punctul 1 se încadrează la art. 21 al. 3 din Leg. 544/2001, așa încât în adresa nr. 154273/22.09.2010 a Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov Covasna ar fi trebuit menționate și sancțiunile disciplinare luate.

În ce privește pct. 2, prin adresa nr .154273/22.09.2010, chiar pârâtul, prin comunicarea parțială a unor concluzii de procedura de cercetare administrativă, a recunoscut caracterul public al acesteia. Reclamantul arată că, faptul că pârâtul nu îl informează cu privire la acest aspect al problemei îi creează temeri cu privire la seriozitatea cercetării disciplinare administrative și îi încalcă dreptul la accesibilitatea informației publice, drept prevăzut de legea internă și CEDO. Față de răspunsurile contradictorii ale pârâtului, reclamantul apreciază că a fost indus în eroare cu scopul de a se tergiversa și obstrucționa accesul la informațiile cuprinse în cercetarea disciplinară.

Pârâtul motivează că datele solicitate conțin date cu caracter personal. Informațiile cu privire la datele personale, potrivit Leg. 677/2011 se referă la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului devin informații de interes public dacă ele se referă la aspecte care afectează capacitatea sa de exercitare a unei funcții publice. Deci, în asemenea cazuri, restricția privind datele personale nu operează și, în consecință, accesul la astfel de informații este liber ( art. 14 al. 1 din Leg. 544/2011).

Este de netăgăduit, susține reclamantul, faptul că datele personale cuprinse în dosarul de cercetare administrativă sunt ale persoanelor care exercită o funcție publică fiind funcționari publici cu statut special în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, iar cercetarea respectivă, demarată în urma solicitării reclamantului, viza capacitatea de exercițiu a unei funcții publice în cadrul acestei structuri, respectiv funcția de șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Covasna, funcția de consilier juridic și, nu în ultimul rând, pe funcționarul public responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prev. de Leg. 544/2001.

Totuși, continuă reclamantul, chiar dacă instanța ar considera că datele respective sunt cu caracter personal, practica europeană în materie și experiența personală demonstrează că aceste date din dosarul de cercetare administrativă pot fi anonimizate pentru ca restul informațiilor cuprinse în documentele respective să poată fi accesate. Dar, o asemenea măsură nu ar trebui luată cf. art. 14 al. 1 din Leg. 544/2001.

Punctul 4 din cerere a rămas fără obiect și reclamantul nu menține acest capăt de cerere.

Punctul 5 constituie informație cu caracter public, nefiind exceptată de Leg. 544/2001, privind sursa din care au fost achitate reclamantului daunele morale în sumă de 3.000 lei.

Reclamantul prezintă, cronologic, faptele petrecute, începând cu sentința civilă nr. 99/CA din data de 02.02.2009, de declasificare de către IPJ Covasna a dosarului personal al tatălui reclamantului; decizia nr. 837/R din 2.12.2009 a Curții de Apel Brașov prin care s-a dispus obligarea Inspectoratului Județean de Poliție al Județului Covasna la plata unor daune morale în sumă de 3.000 lei; memoriul înregistrat sub nr. 86819/2010, adresat Inspectoratului General al Poliției Române prin care reclamantul a solicitat efectuarea unei cercetări administrative; solicitarea, din 27 iulie 2010, adresată IPJ Covasna pentru a i se comunica rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză; adresa nr. 154.223/02.08 2010 prin care I.P.J. Covasna refuză să comunice rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză; cererea din data 06 august 2010 prin care reclamantul solicită să i se comunice rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză, și declanșarea procedurii de declasificare a documentele existente în cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză, urmare a punerii în executare a sentinței civile nr.837/R/2009 a Curții de Apel Brașov.

Reclamantul solicită daune morale de 1.000 lei deoarece pârâtul a tratat cererea sa de o manieră menită să inducă în eroare, obstrucționistă și tergiversatorie, lezându-i dreptul de acces liber și neîngrădit la informațiile de interes public solicitate.

În probațiune, reclamantul a depus cererea adresată pârâtului la data de 17/02/11, dovada expedierii acesteia, adresa nr. 32012/14.02.2011 emisă de pârât, reclamația administrativă, cererea din 22/02/11, adresa nr. 32069/15.03.2010, Sent. Civilă nr. 99/CA/02.02.2009 a Tribunalului Brașov, Decizia nr. 827/R/02.12.2009 a Curții de Apel Brașov, încheierea din 23/02/2009, cererea adresată Inspectoratului General al Poliției Române, răspunsul la această cerere, cererile către IPJ Covasna, adresele nr. 154223/02.08.2010, 154238/26.08.2010, 154273/22.09.2010, 154308/04.11.2010.

Prezenta acțiune este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, cf. art. 22 al. 5 din Leg. 544/2001.

Legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare, dar a depus concluzii scrise.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Prin cererea adresată pârâtului înregistrată sub nr., 32012/18.01.2011 ( fila 9 dosar), reclamantul a formulat un număr de 5 solicitări arătând că nu a primit răspuns la punctele 1,2,3 și 5.

Instanța reține că, prin pct. 1, reclamantul a solicitat pârâtului să-i comunice care au fost măsurile disciplinare luate împotriva celui vinovat.

La această solicitare, prin adresa nr. 32012/14.02.2011 ( fila 12), pârâtul a comunicat reclamantului faptul că, în urma cercetărilor de către comisia de cercetare administrativă constituită la nivelul I.P.J. Covasna, în vederea stabilirii vinovăției/nevinovăției funcționarilor publici acuzați de întârzierea trimiterii dosarului de personal al tatălui reclamantului, aceasta a constatat nevinovăția funcționarilor publici cercetați. Așadar, atâta vreme cât nu s-a stabilit vinovăția unei persoane, nu existau informații cu privire la măsuri disciplinare (sancțiuni) luate împotriva acesteia.

Prin pct. 2 din cerere, reclamantul a solicitatsă i se comunice concluziile cercetării administrative cu privire la aspectele precizate în Decizia nr. 837/R a Curții de Apel Brașov.

Și la această solicitare, pârâtul, prin adresa menționată anterior a arătat că întârzierea răspunsului s-a datorat insuficienței fondurilor destinate în acest scop.

Prin pct. 3 din cerere reclamantul a solicitatsă i se comunice, cu claritate și fără echivoc, ce fel de tipuri de documente conține cercetarea administrativă, regimul juridic al acestora, cu indicarea, pentru fiecare tip de documente: gradul exact de clasificare și legislația pe baza căreia le-a fost atribuit gradul respectiv de clasificare.

În privința acestei solicitări, pârâtul a arătat că documentele întocmite cu ocazia cercetării administrative nu sunt de interes public, având caracter intern și fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor. Ulterior, în cadrul contestației administrative, pârâtul a precizat că documentele cuprinse în dosarul de cercetare administrativă sunt neclasificate, dar cuprind date cu caracter personal iar, în cf. cu prevederile art. 12 lit. d din Leg. 544/2011 sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor (adresa nr. 32069/15.03.2010 - fila 16 dosar).

Instanța constată că și la pct. 3 pârâtul a răspuns solicitării reclamantului, indicându-se că actele din dosarul de cercetare disciplinară cuprind acte cu caracter personal. De reținut este că reclamantul nu a solicitat comunicarea înscrisurilor, așa încât nu poate fi primită apărarea sa din cuprinsul motivării acțiunii, potrivit căreia datele personale puteau fi anonimizate.

Reclamantul invocă, în susținerea pct. 1, 2 și 3 din acțiune, dispozițiile art. 21 al. 3 din Leg. 544/2001. Potrivit acestui articol, „dacă după cercetarea administrativă, reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor luate împotriva celui vinovat". Instanța constată că aceste dispoziții nu sunt incidente, reclamantul raportându-se, practic, la litigiul anterior purtat între părți și soluționat prin Decizia nr. 837/R a Curții de Apel Brașov. Faptul că în acel litigiu reclamantul a avut câștig de cauză nu însemna, automat, declanșarea unei cercetări disciplinare și sancționarea unui funcționar public. Dispozițiile art. 21 al. 3 citate mai sus sunt incidente atunci când în cadrul cercetării administrative ( deci cea făcută de autoritatea public solicitată) se constată că cererea formulată în baza Leg. 544/2001 era fondată. Or, nu în cadrul unei asemenea cercetări s-a constatat că cererea reclamantului era fondată, ci pe calea unei acțiuni în instanță.

Prin cel de-al cincilea punct din cererea sa, reclamantul a solicitat să i se comunice sursa exactă de la care pârâtul a obținut suma de 3.000 lei în vederea plății daunelor morale către reclamant, la ce indicator este încadrată această sumă în bugetul pârâtei pe anul 2010. A mai solicitat și o copie de pe chitanța prin care s-a plătit suma menționată.

Din adresa nr. 32012/14.02.2011 rezultă că pârâtul a comunicat doar copie de pe chitanța care atestă plata către reclamant a sumei stabilite prin Decizia nr. 837/R, fără a menționa nicio informație legată de sursa din care a fost obținută această sumă și indicatorul la care este încadrată suma în bugetul pârâtei pe anul 2010. Cu toate acestea, instanța constată că, în condițiile în care pârâtul a executat obligația stabilită prin Decizia nr. 837/R, achitându-i reclamantului suma de 3.000 lei, nu rezultă care este interesul practic și personal urmărit de reclamant prin cererea cuprinsă la pct. 5 din petiția sa.

Raportat tuturor considerentelor expuse, instanța constată că cererea formulată în temeiul Leg. 544/2001 este nefondată, în condițiile în care, cu rezerva prezentată pentru pct. 5, pârâtul a comunicat răspuns la solicitările formulate prin cererea adresată de reclamant la data de 18/01/11. În aceste condiții, și cererea de acordare de daune morale este neîntemeiată, urmând a fi respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge acțiunea formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE, cu domiciliul în Codlea, Str. Nouă, nr. 99, jud. Brașov, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, Str. Korosi Csama Sandor, nr. 16, jud. Covasna.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică, azi, 16/05/11.

GREFIER, Daniela Maxim

PREȘEDINTE, Mihaela Oltean

Tehnored. M.O./l8.05.2011 Dact. D.M./l 8.05.2011 - 4 ex. -

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel