Procedură de acces la informație conform legii 544/2001 (solicitare documente de la IPJ Covasna: perioada ianuarie-mai 2011).
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

CĂTRE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI C O V A S N A

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, judeţul Braşov, prin prezenta, în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă solicit să-mi comunicați următoarele informații:

1. Conform adresei nr. 154273/22.09.2010 mi se aduce la cunoștință faptul că unele concluzii din cercetarea administrativă efectuată la nivelul IPJ Covasna mi-au fost comunicate «în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.» Respectiva prevedere precizează: « Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. ». Întrucât în adresa din 22 septembrie 2010 nu ați menționat sancțiunile disciplinare luate împotriva celui vinovat, vă solicit la punctul nr. 1 al prezentei cereri să-mi comunicați care au fost măsurile disciplinare luate împotriva celui vinovat.

2. Deoarece instituția dumneavoastră a decis în cele din urmă să-mi comunice o parte din concluziile cercetării administrative, vă solicit să-mi comunicați care au fost concluziile cercetării administrative cu privire la aspectele precizate în decizia nr. 837/R a Curții de Apel (decizie prin care IPJ Covasna a fost condamnată) după cum urmează: « Referitor la capătul de cerere privind plata daunelor morale curtea reţine că soluţia primei instanţe nu a avut în vedere suferinţele reclamantului determinate de faptul că IPJ Covasna nu a răspuns cu promptitudine şi cu respectarea Legilor în vigoare la solicitarea acestuia.

Astfel, potrivit art.7 din lege autorităţile au obligaţia să răspundă la cereri în termen de 30 de zile iar refuzul de a comunica informaţiile trebuie comunicat în 5 zile de la primirea petiţiilor.

Totodată, reclamantul a întâmpinat dificultăţi la punerea în executare a hotărârii judecătoreşti de natură a afecta încrederea acestuia în instituţiile statului, iar pentru repararea prejudiciilor morale suferite curtea apreciază că i se cuvine plata sumei de 3000 lei cu titlu de daune morale.»

La punctul 2 al prezentei cereri vă solicit să-mi comunicați care au fost concluziile cercetării administrative desfășurate la nivelul IPJ Covasna cu privire la aceste două aspecte menționate în decizia Curții de Apel Brașov (încălcarea legii nr. 544/2001 și întâmpinarea de dificultăți la punerea în executare a unei hotărâri judecătorești).

3. În urma unei discuții sterile avute cu șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Covasna la data de 13 ianuarie 2011, domnia sa a precizat faptul că documentele conținute de cercetarea administrativă nu sunt clasificate « secret de serviciu ». Deoarece în adresa nr. 154.308 din 04.11.2010 mi s-a comunicat faptul că documente întocmite cu ocazia cercetării administrative se încadrează în prevederile legii 544/2001 așa cum sunt ele precizate conform art. 12 alin. 1, lit. a, deci sunt informații din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, făcând parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii, vă solicit la punctul 3 a prezentei cereri să-mi comunicați cu claritate și fără nici un echivoc ce fel de tipuri de documente conține cercetarea administrativă respectivă, respectiv regimul juridic al acestora, precizând pentru fiecare tip de documente: gradul exact de clasificare și legislația pe baza căruia le-a fost atribuit gradul respectiv de clasificare.

4. La data de 06 august 2010, în condiţiile legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ şi în baza articolului art. 20 din Legea nr.182/2002, am solicitat declanșarea procedurii de declasificare a documentele existente în cercetarea administrativă sus menționată, procedură similară cu cele 2 care au mai fost făcute la solicitarea subsemnatului, în cursul anului 2009. La data de 04 octombrie 2010, după ce am precizat modalitatea exactă prin care s-au mai declasificat documente de către instituția dumneavoastră (conform prevederilor prevăzute de art.20 alin1 lit.b din Anexa H.G. nr. 585 din 13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și cu aplicarea art.19 lit.c din legea 182/2002), am notificat IPJ Covasna că a ignorat acest capăt de cerere în mod tacit, refuzând declanșarea acestei proceduri. Din acest motiv vă solicit la punctul 4 al prezentei cereri să-mi precizați motivele legale pentru care nu ați răspuns solicitării prevăzute la capătul de cerere din 06 august 2010, mai sus menționat.

5. În calitate de ordonator de credite, care este sursa exactă de la care Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna, a obținut suma de 3000 de lei în vederea plătirii daunelor morale către subsemnatul. La ce indicator este încadrată această sumă în bugetul IPJ Covasna pe 2010? Totodată vă solicit o copie după chitanța prin care s-a plătit suma respectivă.

 

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

Codlea

17 ianuarie 2011

*********************************

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nesecret

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN COVASNA

Nr. 32 012 din 14.02.2011

BIROUL CONTROL INTERN

Ex.nr.1

Către,

Dl. AGACHE AUREL DIONISIE

Mun. Codlea , str. Nouă, nr. 99, judeţul Braşov

La petiția dumneavoastră adresată I. P. J. Covasna și înregistrată cu numărul 32 012 din 18.01.2011 vă comunicăm următoarele :

În urma cercetărilor efectuate de către comisia de cercetare administrativă constituită la nivelul I.P.J. Covasna , în vederea stabilirii vinovăției/nevinovăției funcționarilor publici acuzați de întârzierea trimiterii dosarului de personal al tatălui dumneavoastră, aceasta a constatat:

-                    nevinovăția funcționarilor publici cercetați .

-                    răspunderea materială pentru suma de 3000 lei reprezentând daune morale în favoarea reclamantului rămâne în sarcina I.P.J. Covasna .

-                    Întârzierea răspunsului s-a datorat insuficientei fondurilor destinate în acest scop .

Documentele întocmite cu ocazia cercetării administrative nu sunt de interes public , au caracter intern și sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor .

Alăturat vă înaintăm o copie a Dispoziției de plată prin care vi s-a achitat suma de 3000 lei reprezentând despăgubiri morale .

ȘEF AL INSPECTORATULUI

Comisar șef de poliție

dr. ARON IOAN

 

P. ȘEFUL BIROULUI CONTROL INTERN

Semnătură indescifrabilă

**********************************

CĂTRE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI C O V A S N A

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, judeţul Braşov, prin prezenta, confirm primirea prin poştă, pe data de 21 februarie 2011 a adresei nr. 32012 din data de 14 februarie 2011.

Prin adresa nr. 32012 din data de 14 februarie 2011, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna nu răspunde în mod pozitiv solicitării mele adresate pe data de 18 ianuarie 2011, lucru care din punct de vedere juridic echivalează cu un refuz de acordare de acces la informaţie.

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea din data de 18 ianuarie 2011 am primit un răspuns negativ, la data de 21 februarie 2011, prin adresa nr. 32012 din data de 14 februarie 2011, adresă semnată de inspectorul şef al IPJ Covasna, comisar şef de poliţie Aron Ioan.

Informațiile de interes public solicitate erau următoarele:

  1. Nu au fost comunicate care au fost măsurile disciplinare luate împotriva celui vinovat de încălcarea legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât în adresa nr. 154273/22.09.2010 nu mi s-a comunicat acest lucru «în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.» Respectiva prevedere precizează: « Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. ».
  2. Nu mi-au fost comunicate concluziile cercetării administrative desfășurate la nivelul IPJ Covasna cu privire la două aspecte menționate în decizia Curții de Apel Brașov (încălcarea legii nr. 544/2001 și întâmpinarea de dificultăți la punerea în executare a unei hotărâri judecătorești).
  3. Nu mi-au fost comunicate informațiile privind ce fel de tipuri de documente conține cercetarea administrativă mai sus menționată; respectiv regimul juridic al acestora, precizând pentru fiecare tip de documente: gradul exact de clasificare și legislația pe baza căruia le-a fost atribuit gradul respectiv de clasificare.
  4. Nu mi-au fost comunicate informațiile privind motivele legale pentru care IPJ Covasna nu a răspuns solicitării prevăzute la capătul de cerere din 06 august 2010, când am solicitat declanșarea procedurii de declasificare a documentele existente în cercetarea administrativă sus menționată, procedură de declasificare similară ca și abordare juridică cu cele 2 care au mai fost făcute la solicitarea subsemnatului, în cursul anului 2009.
  5. Nu mi s-a comunicat informația privind sursa exactă de la care Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna, în calitate de ordonator de credite, a obținut suma de 3000 de lei în vederea plătirii daunelor morale către subsemnatul, precum și informația privind indicatorul la care este încadrată această sumă în bugetul IPJ Covasna pe 2010.

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate sub formă de xerocopie, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Menţionez că în caz de refuzare sau ignorare a reclamaţiei administrative mă voi adresa instanţei de judecată competente în termenul legal prevăzut de legea 544/2001 şi că pe lângă obligarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie de a-mi comunica informațiile solicitate într-un termen bine determinat, voi solicita şi daune morale. Consider că prin refuzul de a mi se comunica informațiile solicitate sunt încălcate prevederile legii, întrucât toate aceste informații sunt de interes public nefiind restricționate în vreun fel, iar IPJ Covasna încalcă în mod flagrant criteriul de accesibilitate prevăzut de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

*************************

ROMÂNIA NESECRET
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Șl INTERNELOR Nr 32 069 din 15.03.2011
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN COVASNA  
BIROUL CONTROL INTERN  
Operator de date cu caracter personal nr. 4392  

CĂTRE,

AGACHE AUREL DIONISIE

Mun. Codlea , str. Nouă , nr. 99 , jud. Brașov

La petițiile dumneavoastră adresate I.P.J. Covasna și înregistrate cu nr. 32068/25.02.2011 , respectiv nr. 32069/25.02.2011 , vă comunicăm următoarele :

Reclamația administrativă formulată este neântemeiată , informațiile de interes public referitoare la cercetarea administrativă v-au fost comunicate în răspunsurile anterioare .

În ceea ce privește tipul de documente cuprinse în dosarul de cercetare administrativă la care vă referiți , acestea sunt neclasificate , cuprind date cu caracter personal iar în conformitate cu prevederile art. 12 lit. d din Legea 544/2001 sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor.

Conducerea I.P.J. Covasna a tratat cu responsabilitate toate petițiile şi solicitările dumneavoastră , comunicându-vă răspuns de fiecare dată . În situația înaintării altor petiții cu același conținut în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 din Legea 27 /2002 , acestea se vor clasa făcându-se mențiunea despre faptul că s-a răspuns .

Cu stimă,

ȘEF AL INSPECTORATULUI P. ȘEFUL BIROULUI CONTROL INTERN

Comisar șef de poliție

dr. ARON IOAN

Semnătură indescifrabilă
 

*******************************

Număr unic dosar: 4043/62/2011
Înregistrat în data de: 21.03.2011 
Obiect dosar: comunicare informații de interes public (Legea Nr.544/2001)
Materia juridică: Contencios administrativ și fiscal
Stadiu procesual: Fond
Părţi: AGACHE AUREL DIONISIE : Reclamant
  INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIŢIE COVASNA PRIN REPREZENTANT LEGAL : Pârât

*************************

La data de 16 mai 2011 Tribunalul Brașov a respins cererea reclamantului Agache Aurel Dionisie

*************************

Către Tribunalul Brașov, Secția comercială și de contencios administrativ

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, jud. Brașov, cod poștal 505100, adresă de e-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel. 0742.169037, în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Formulez prezenta cerere împotriva INSPECTORATULUI JUDEȚEAN DE POLIȚIE COVASNA, Str. Cesar Bolliac, nr. 5, mun. Sfântu Gheorghe, cod poștal 520009, județul Covasna, telefon centrală 0267.307.400, Telefon cabinet: 0267/307.401, Fax: 0267/313.408

Solicit onoratei instanțe să constate că informațiile solicitate în petiția înregistrată la IPJ Covasna la data de 18 ianuarie la punctele 1, 2, 3 și 5 sunt de interes public și să obligați Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna să mi le comunice și să fixați un termen în care informațiile să fie comunicate și luând în considerare lezarea drepturilor mele să dispuneți acordarea, de către Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna, a unor daune morale.

Motivele pentru care mă adresez onoratei instanțe sunt determinate de următoarea situație, în fapt:

Pe data de 17 ianuarie 2011, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, am trimis, prin poștă, către Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna o solicitare de acces la informație conținând 5 puncte, după cum urmează: (Anexa 1)

  • La punctul 1 am solicitat comunicarea măsurilor disciplinare luate împotriva persoanei care s-a făcut vinovată de încălcarea drepturilor mele așa cum este prevăzut de art. 21 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Respectiva prevedere precizează: « Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițialcât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. ». Conform prevederilor art. 21 alin. (3), în adresa nr 154273/22.09.2010 a IPJ Covasna ar fi trebuit menționate și sancțiunile disciplinare luate.

  • La punctul 2 am solicitat comunicarea concluziilor din procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză, urmare a punerii în executare a sentinței civile nr.837/R/2009 a Curții de Apel Brașov cu privire la două aspecte menționate în decizia Curții de Apel Brașov (încălcarea legii nr. 544/2001 și întâmpinarea de dificultăți la punerea în executare a unei hotărâri judecătorești), aspecte pentru care IPJ Covasna nu mi-a comunicat concluziile la care s-au ajuns.

  • la punctul 3 am solicitat să mi se comunice cu claritate și fără nici un echivoc ce fel de tipuri de documente conține cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză, urmare a punerii în executare a sentinței civile nr.837/R/2009 a Curții de Apel Brașov, respectiv regimul juridic al acestora, precizând pentru fiecare tip de documente: gradul exact de clasificare și legislația pe baza căruia le-a fost atribuit gradul respectiv de clasificare.

  • La punctul 4 am solicitat să-mi se precizeze motivele legale pentru care IPJ Covasna nu a răspuns solicitării prevăzute la capătul de cerere din 06 august 2010, prin care am solicitat declanșarea procedurii de declasificare a documentele existente în cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză, urmare a punerii în executare a sentinței civile nr.837/R/2009 a Curții de Apel Brașov.

  • La punctul 5 am solicitat ca IPJ Covasna, să-mi comunice, care este sursa exactă de la care Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna, în calitate de ordonator de credite, a obținut suma de 3000 de lei în vederea plătirii daunelor morale către subsemnatul. Totodată am solicitat și precizarea indicatorului la care este încadrată această sumă în bugetul IPJ Covasna pe 2010.

Cererea de acces la informație a fost înregistrată la IPJ Covasna cu numărul 32012 la data de 18 ianuarie 2011.

Pe data de 21 februarie 2011 am primit prin poștă adresa nr. 32012 din 14 februarie 2011, prin care Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna nu a răspuns în mod pozitiv la nici unul din cele 5 puncte de cerere de acces la informație. De menționat că singura solicitare de acces la informații satisfăcută de IPJ Covasna este trimiterea xerocopiei după chitanța prin care s-au plătit daunele morale dictate de către Curtea de Apel Brașov. (Anexa 2)

Pe data de 22 februarie 2011, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, am trimis, prin poștă, către Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna o reclamație administrativă, prin care am solicitat revenirea asupra deciziei de a nu primi informațiile de interes public solicitate considerând că dreptul meu la informație, conform legii, a fost lezat, considerând că răspunsul dat de Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna prin adresa nr. 32012 din 14 februarie 2011 și primit prin poștă la data de 21 februarie 2011 echivalează, din punct de vedere juridic, cu un refuz de acordare de acces la informație. (Anexa 3)

Luând în considerare informațiile din adresa nr. 154.308 din 04.11.2010 prin care mi s-a comunicat faptul că documente întocmite cu ocazia cercetării administrative se încadrează în prevederile legii 544/2001 așa cum sunt ele precizate conform art. 12 alin. 1, lit. a (deci sunt informații din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice), tot pe data de 22 februarie 2011 am solicitat declanșarea procedurii de declasificare a documentelor clasificate existente în cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză, urmare a punerii în executare a sentinței civile nr.837/R/2009 a Curții de Apel Brașov. (Anexa 4)

Reclamația administrativă și solicitarea de declasificare au fost înregistrate la IPJ Covasna la data de 25 februarie 2011 cu nr. 32068/25.02.2011 respectiv 32069/25.02.2011.

Pe data de 17 martie 2011 am primit de la IPJ Covasna prin adresa nr. 32069 din 15 martie 2011 un răspuns prin care mi se comunică faptul că reclamația administrativă este neîntemeiată și că documentele cuprinse în dosarul de cercetare administrativă sunt neclasificate, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor întrucât cuprind date cu caracter personal. (Anexa 5)

În drept:

Solicitările mele de acces la informație se încadrează în prevederile legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Cererea de la punctul 1 se încadrează la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.» Respectiva prevedere precizează: « Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițialcât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. ». Conform prevederilor art. 21 alin. (3), în adresa nr 154273/22.09.2010 a IPJ Covasna ar fi trebuit menționate și sancțiunile disciplinare luate.

În ceea ce privește punctul 2, prin adresa nr 154273/22.09.2010 chiar IPJ Covasna, prin comunicarea parțială a unor concluzii din procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză, urmare a punerii în executare a sentinței civile nr.837/R/2009 a Curții de Apel Brașov, a recunoscut caracterul public al acestora. Întrucât concluziile comunicate de IPJ Covasna s-au referit doar la aspectul întârzierii declasificării dosarului personal al tatălui meu menționat, am solicitat informații cu privire la celelalte două aspecte menționate în decizia Curții de Apel Brașov (încălcarea legii nr. 544/2001 și întâmpinarea de dificultăți la punerea în executare a unei hotărâri judecătorești), aspecte pentru care IPJ Covasna nu-mi comunicase nici o concluzie. Devreme ce IPJ Covasna nu a menționat în mod expres că aceste două aspecte nu au fost cercetate de comisia constituită la nivelul acestei instituții rezultă că există concluzii și în acest sens, fiind de la sine înțeles faptul că comisia respectivă a cercetat și aceste două aspecte pentru care de fapt și de drept au fost dictate daunele morale împotriva instituției respective. Faptul că IPJ Covasna nu mă informează în legătură cu acest aspect al problemei îmi creează temeri cu privire la seriozitatea cercetării administrative respective și îmi încalcă dreptul la accesibilitatea informației publice, drept prevăzut de legea internă și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Cu toate că IPJ Covasna prin adresa din 15 martie 2011 consideră reclamația neîntemeiată, totuși îmi comunică informația de interes public solicitată la data de 18 ianuarie 2011 la punctul 3 și îmi comunică cu claritate și fără nici un echivoc că ”În ceea ce privește tipul de documente cuprinse în dosarul de cercetare administrativă la care vă referiți,aceste sunt neclasificate, cuprind date cu caracter personal iar în conformitate cu prevederile art. 12 lit. D din legea 544/2001 sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor.” De menționat că sub semnătura aceluiași inspector șef în adresa nr. 154.308 din 04.11.2010 IPJ Covasna mi-a comunicat faptul că există documente întocmite cu ocazia cercetării administrative care se încadrează în prevederile legii 544/2001 așa cum sunt ele precizate conform art. 12 alin. 1, lit.a (deci sunt informații din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice). Faptul că IPJ Covasna la data de 04.11.2011 îmi comunică că există informații clasificate din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice iar la data de 15 martie 2011 îmi comunică că nu există documente clasificate arată cu certitudine faptul că IPJ Covasna m-a indus în eroare cu scopul de a tergiversa și obstrucționa accesul la informațiile cuprinse în cercetarea administrativă respectivă.

IPJ Covasna încearcă să obstrucționeze accesul liber la informațiile cuprinse în dosarul de cercetare administrativă motivând că acestea conțin date cu caracter personal. Informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii (Legea nr. 677/2001, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.790 din 12 decembrie 2001) se referă la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date).

Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului devin informații de interes public daca ele se referă la aspecte care afectează capacitatea sa de exercitare a unei funcții publice. Deci, în asemenea cazuri, restricția privind datele personale nu operează și, în consecință, accesul la astfel de informații este liber (articolul 14 alin.1 din Legea nr.544/2001).

Este de netăgăduit faptul că datele personale cuprinse în dosarul de cercetare administrativă sus menționat sunt ale unor persoane care exercită o funcție publică fiind funcționari public cu statut special angajați în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, iar cercetarea respectivă, demarată în urma solicitării de către subsemnatul, viza capacitatea de exercițiu a unei funcții publice în cadrul acestei structuri, respectiv funcția de șef al IPJ Covasna, funcția de consilier juridic al IPJ Covasna și nu în ultimul rând pe funcționarul public responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Totuși, dacă prin reducere la absurd, instanța consideră că datele respective sunt cu caracter personal, practica europeană în materie și chiar experiența personală cu obținerea informațiilor din dosarul personal al tatălui meu, fost ofițer de miliție, aceste date din dosarul de cercetare administrativă pot fi anonimizate pentru ca restul informațiilor cuprinse în documentele respective, care conform ultimei adrese a IPJ nu sunt clasificate, să poată fi accesate. Dar în opinia mea o asemenea măsură de anonimizare a datelor respective nu ar trebui luată luând în considerare prevederile articolului 14 aliniatul 1 din legea 544/2001.

Cu privire la solicitarea de la punctul 4, în prisma ultimelor informații primite de la IPJ Covasna la data de 17 martie 2011, solicitarea informației de la punctul 4 rămâne fără obiect și nu mai mențin acest capăt de cerere.

În ceea ce privește punctul 5, constituie informație cu caracter public nefiind exceptată de legea 544/2001 solicitarea de a mi se preciza care este sursa exactă de la care Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna, în calitate de ordonator de credite, a obținut suma de 3000 de lei în vederea plătirii daunelor morale către subsemnatul precum și precizarea indicatorului la care este încadrată această sumă în bugetul IPJ Covasna pe 2010.

În vederea înțelegerii depline a situației existente în speța de față vă redau alăturat o cronologie a faptelor petrecute:

Prin sentința civilă nr. 99/CA din data de 02.02.2009, Tribunalul Brașov, Secția comercială și de contencios administrativ a dispus declasificarea de către IPJ Covasna a dosarului personal al tatălui meu. (Anexa 6)

Prin decizia nr. 837/R din 2.12.2009 a Curții de Apel Brașov s-a dispus obligarea Inspectoratului Județean de Poliție al Județului Covasna la plata unor daune morale în sumă de 3.000 lei în procedura care privește accesul la informație prin xerocopiere a documentelor din dosarul personal al tatălui meu, colonel post mortem Agache Aurel.(Anexa 7)

Pe data de 15 aprilie 2010 m-am adresat printr-un memoriu, înregistrat sub nr. 86819/2010, Inspectoratului General al Poliției Române solicitând efectuarea unei cercetări administrative și în măsura în care se vor identifica persoanele vinovate pentru crearea unui prejudiciu de 3000 RON în bugetul Inspectoratului de Poliție al Județului Covasna, aceste persoane să acopere prejudiciul creat. (Anexa 8)

Conform adresei nr. 148221/18.05. 2010 a Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția Control Intern aceasta sumă constituie o „ pagubă " a cărei recuperare se impune în cazul care se va stabili vinovăția unor persoane și vor fi întrunite și celelalte condiții ale răspunderii materiale, în cadrul procedurii de cercetare administrativă, desfășurată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor. Se mai specifică faptul că la nivelul I.P.J. Covasna se află în desfășurare procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză, urmare a punerii în executare a sentinței civile nr.837/R/2009 a Curții de Apel Brașov. (Anexa 9)

La data 27 iulie 2010 m-am adresat IPJ Covasna pentru a mi se comunica rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză. (Anexa 10)

Prin adresa nr. 154.223./02.08 2010 I.P.J. Covasna refuză să comunice rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză., și îmi comunică faptul că: ” În ceia ce privește rezultatul cercetării administrative, considerăm că acesta nu este de interes public ci este o problemă strict internă a Inspectoratului Pol. Jud. Covasna.” (Anexa 11)

La data 06 august 2010 m-am adresat IPJ Covasna pentru a mi se comunica rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză, și am solicitat declanșarea procedurii de declasificare a documentele existente în cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză, urmare a punerii în executare a sentinței civile nr.837/R/2009 a Curții de Apel Brașov. (Anexa 12)

Prin adresa nr. 154.238./26.08.2010 I.P.J. Covasna refuză în continuare comunicarea concluziilor, ba chiar mai mult îmi comunică în mod stupefiant că: ”Datele privind rezultatul cercetării administrative le cunoașteți deoarece acestea ,1a solicitarea instanțelor de judecată au fost prezentate, iar dvs ați luat la cunoștință de ele.” . (Anexa 13)

La data 01 septembrie 2011 m-am adresat IPJ Covasna pentru a mi se comunica rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituției în cauză. (Anexa 14)

În sfârșit, prin adresa nr. 154273/22.09.2010 IPJ Covasna, Biroul Control Intern comunică următoarele: ”Urmare a acestei cercetări s-a stabilit că întârzierea comunicării dosarului solicitat s-a datorat dispozițiilor din ordinului M.I. S nr.389/2003 pct-ul 11 din Ghidul de clasificare a informațiilor, ordin având caracter secret de serviciu, Legea nr. 360/2002 art.25 al.3 din Statutul polițistului, H.G. nr.585/2002 art.33 din Aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, Ord. MAI nr. 300/2004 art. 172 al.2 privind conținutul dosarului de personal care poate fi dat spre studiu polițistului, acte normative care prevăd că dosarul de personal al cadrelor MI are caracter secret de serviciu și accesul la acesta îl are doar persoana în cauză (polițistul) și nu alte persoane sau moștenitori.

Instanțele de judecată nu au ținut cont de aceste dispoziții pe motiv că Ordinele M.I. în cauză nu au fost publicate în Monitorul Oficial.

Drept urmare, întârzierea nu s-a datorat vinei unui anume funcționar public din I.P.J. Covasna.

Conducerea inspectoratului și-a asumat culpa privitor la decizia Curții de Apel Brașov.”. (Anexa 15)

La data 04 octombrie 2011 m-am adresat cu un memoriu către IPJ Covasna pentru a clarifica inadvertențele din punctul de vedere al instituției respective. (Anexa 16)

Prin adresa nr. 154.308 din 04.11.2010 I.P.J. Covasna își menține punctul de vedere și mă invită la sediul instituției pentru discuții în vederea lămuririi unor aspecte rămase neclarificate. (Anexa 17)

Menționez că la data de 13 ianuarie 2011 m-am prezentat la sediul IPJ Covasna unde am purtat o discuție cu inspectorul șef Ioan Aron, în încercarea de a ajunge la o înțelegere amiabilă, dar domnia sa a rămas consecvent punctului de vedere al instituției.

Din acest motiv pe data de 17 ianuarie 2011 am declanșat prezenta procedură de acces la informație în ceea ce privește cele cinci puncte prezentate detaliat mai sus.

Art. 9 din lege specifică la paragraful 2 faptul că ”Dacă în urma informațiilor primite petentul solicită informații noi privind documentele aflate în posesia autorității sau a instituției publice, aceasta solicitare va fi tratată ca o nouă petiție, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 si 8.”

Onorată instanță, prin funcționarii publici abilitați de lege de a trata și soluționa solicitările mele ca și petent, IPJ Covasna, a încălcat de a lungul anilor cu consecvență drepturile mele prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, fapt reliefat și în două hotărâri judecătorești la care am făcut referire mai sus. Conducerea IPJ Covasna este extrem de deranjată de faptul că am îndrăznit să cer ca funcționarii public care se fac vinovați de încălcările drepturilor mele să răspundă administrativ și să suporte ei și nu bugetul de stat daunele morale dictate de instanță, buget care în ultimă instanță este creat din taxele și impozitele plătite de noi toți. Puși în fața faptului de a-și judeca proprii colegi printr-o procedură administrativă, au ales calea mușamalizării faptelor comise de aceștia și de a pune în cârca bugetului statului consecințele materiale ale daunelor morale dictate de către o instanță de judecată. Iar în momentul în care subsemnatul, în calitate de cetățean căruia i s-au încălcat în mod direct drepturile, a dorit să acceseze aceste informații neclasificate i s-a obstrucționat acest acces prin tergiversare repetată, prin inducere în eroare cu privire la nivelul de clasificare a informațiilor respective și prin ignorarea tacită a unor capete de cerere legitime și de bun simț și în ultimă instanță prin încălcarea cu consecvență a prevederilor legii 544/2001,

Solicit daune morale în cuantumul sumei de 1000 (o mie) lei, deoarece Inspectoratul de Poliție al județului Covasna, a tratat cererea mea de o manieră menită să inducă în eroare, obstrucționistă și tergiversatorie, lezându-mi dreptul de acces liber și neîngrădit la informațiile de interes public solicitate. Taxa judiciară de timbru urmează să o plătesc la momentul în care onorata instanță de judecată va decide cuantumul acesteia.

Sunt conștient de faptul că prejudiciul în discuție, neavând conținut economic, nu poate fi evaluat în bani, iar evaluarea pe care o veți face în raport de consecințele suferite de subsemnatul va determina prejudiciul moral cauzat.

Curtea Supremă de Justiție (actuala Înaltă Curte de Casație și Justiție) a decis: „Cu privire la cuantificarea prejudiciului moral, este de reținut că aceasta nu este supusă unor criterii legale de determinare. În acest caz, cuantumul daunelor morale se stabilește, prin apreciere, urmare aplicării de către instanța de judecată a criteriilor referitoare la consecințele negative suferite de cel în cauză în plan fizic și psihic, importanța valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost percepute consecințele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situația familială, profesională și socială.

Totodată, în cuantificarea prejudiciului moral, aceste criterii sunt subordonate condiției aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real și efectiv produs victimei erorii judiciare” - Completul de 9 judecători, decizia nr.89 din 9 iunie 2003.

În baza probelor prezentate vă solicit în mod respectuos să constatați că informațiile solicitate sunt de interes public și să obligați Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna să mi le comunice și să fixați un termen în care informațiile să fie comunicate și luând în considerare lezarea drepturilor mele să dispuneți acordarea, de către Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna, a unor daune morale.

În baza art. 242 alin.2 din C.proc.civ. solicit judecarea în lipsă, întrucât în perioadele de timp 4 aprilie -17 aprilie, 16 mai - 29 mai, 13 iunie - 24 iunie nu mă pot prezenta în fața instanței de judecată fiind plecat la Mediaș la cursuri de pregătire profesională.

 

Cu deosebită considerație

Agache Aurel Dionisie

17 martie 2011

**************************************

 

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Ex. Nr. 2

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI

NR. 35182/09.05.2011

COVASNA

 

COMPARTIMENT JURIDIC

 

Operator date cu caracter personal -4392

 

 

CĂTRE,

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Referitor : Dosar nr, 4043/62/2011 T

Termen : 9 mai 2011

DOMNULE PREŞEDINTE

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, cu sediul în mun. Sfaatu Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor, nr. 16, judeţ Covasna,

În calitate de parat, In cauza dosar de mai sus » având ca obiect comunicare informaţii de interes public( Legea nr. 544/2001),

prin reprezentanţii săi legali»în temeiul art 115 şi următoarele din C, proc. civ.„ formulăm prezenta

ÎNTÂMPINARE

la cererea de chemare in judecata pe calea contenciosului administrativ, formulata de reclamantul Agache Aurel Dîonisie, prin care solicita obligarea noastra la comunicarea unor informaţii de interes public in baza Legii nr. 544/2001, precum si la plata daunelor morale in cunatum de 1000 lei.

cu rugămintea, ca prin hotararea ce o veti pronunţa, sa respingeţi acţiunea ca netemeinica si nelegala, pentru armatoarele

MOTIVE;

În fapt: Prin cererea sa, reclamantul solicita obligarea noastra sa punem la dispoziţia sa actele care au stat la baza cercetării administrative privind plata sumei de 3000 lei daune morale achitate reclamantului in baza deciziei nr. 827/R din 2 decembrie 2009, pronuntata de Curtea de Apel Braşov- Secţia contencios administrativ si fiscal in dosarul 5963/62/2009 si anume: actele privind masurile disciplinare luate in cadrul inspectoratului împotriva persoanelor vinovate pentru incalcarea drepturilor sale, a sancţiunilor disciplinare luate, declasificarea documentelor care au stat la baza cercetării administrative pentru stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsa prin plata daunelor morale de mai sus, sursa exacta din care s-a plătit aceasta suma.

In susţinerea motivelor cererii, se invoca prevederile art. 21 alin (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

Consideram cererea ca netemeinica si nelegala, pentru următoarele considerente:

In cauza nu sunt aplicabile prevederile art. 21 alin (3) din Legea 544/2001, intrucat, in cauza nu exista refuzul explicit sau tacit al angajatului nostru desemnat pentru comunicarea informaţiilor care sa atraga răspunderea disciplinara, conform legii.

Asigurarea de către autoritatile si institutiile publice a accesului la informaţiile de interes public, se face din oficiu sau la cerere.

Accesul la informaţiile de interes public se face prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice al institutiei in cauza sau al persoanei desemnate in acest scop.

In speţa, Biroul control intern din structura inspectoratului a fost desemnat cu analiza si răspunsul la petiţia reclamantului care, s-a solutionat, conform sentinţei civile nr. 99/CA din 2 februarie 2009 a Tribunalului Brasov-Sectia comerciala si de contencios administrativ, si prin Decizia nr. 827/R din 2 decembrie 2009 a Curţii de Apel Braşov- Secţia contencios administrativ si fiscal. Astfel, prin Sentinţa civila nr. 99/CA din 2 februarie 2009, Tribunalul Braşov a admis acţiunea reclamantului si, în consecinţa, a dispus declasificarea informatiilor cerute si punerea la dispoziţia reclamantului in vederea studierii. întrucât, nu s-a răspuns in termen legal petiţionarului, prin Decizia nr. 827/R din 2 decembrie 2009, Curtea de Apel Braşov ne-a obligat la plata către reclamant a sumei de 3000 Iei cu titlu de daune morale.

Suma a fost achitata reclamantului.

Fata de starea de fapt descrisa s»ai s»s, în speţa, nu sunt aplicabile prevederile art, 21 alin (1)- (3) din Legea nr. 544/2001 care reglementează raspunderea disciplinara a celui vinovat pentru incatca rea drepturilor prevăzute prin aceasta lege.

În baza deciziei nr. 99/CA din 2 februarie 2009 a Tribunalului Braşov, reclamantului s-a pus la dispoziţie informaţiile cerute in urma declasificarii acestora de către instanta.

Litigiul a fost cauzat din motivul ca M.A.I. prin ordine a calificat ca secrete de serviciu informaţiile cerute de reclamant si numai in urma procesului s-a dispus declasificarea informaţiilor cerute.

În consecinţa, pretentiile reclamantului la informaţiile cerute fiind satisfacute in baza deciziei amintite, iar pentru întârziere Curtea de Apel Braşov i-a acordat daune morale, astfel ca, in prezenta cauza, nu mai poate ridica pretenţii, Decizia nr. 827/R din 2 decembrie 2009 a Curţii de Apel Braşov avand caracter de putere de lucru judecat cu privire Ia daunele morale.

Asa cum rezulta din chiar dovezile depuse de către reclamant, institutia noastra i-a răspuns acestuia de fiecare data si a comunicat inclusiv rezultatul cercetării administrative si in consecinţa, consideram ca nu am lezat nici un drept al acestuia prevăzut de Legea 544/2001, institutia noastra nefîind in culpa.

In urma cercetării administrative efectuate în institutie, ca urmare a plaţii daunelor morale, s-a constatat ca, nu se face vinovata nici o persoana din cadrul inspectoratului , iar plata daunelor morale raman in sarcina acesteia. Constatarea comisiei de cercetare administrativa este temeinica si legala intrucat, necomunicarea datelor solicitate s-a datorat unor Ordine ale Ministerului de Interne privind Ghidul de clasificare a informaţiilor, pe de alta parte, potrivit principiului „ordinul printului”, ordinele MI nefiind anulate, sunt obligatorii si, totodata, exoneratorii de răspundere.

Fata de cele de mai sus, ridicam excepţia lipsei de interes a reclamantului in promovarea prezentei cereri, motivat de faptul ca, informaţiile pe care le solicita, nu au caracter de informaţii de interes public prin care se urmăreşte apararea interesului public care vizeaza ordinea de drept si democraţia constituţionala si care sa priveasca un interes general si benefic publicului iar, interesul propriu, in vederea realizarii unui drept subiectiv născut si actual, nu s-a dovedit în cauza. In acest sens, invocam prevederile art. 12 din Legea nr. 544/2001 care, excepteaza de la accesul liber al cetatenilor la informaţii cu privire la date personale, potrivit legii ( art, 12 lit d), precum si la informaţiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se dezvăluie surse confidenţiale on se pun în pericol viata ori integritatea corporala sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate ( art. 12 !it , e).

In consecinţa, va rugam sa respingeţi acţiunea in totalitate, ca netemeinica si nelgala. în probatoriu: admiterea probei cu înscrisuri;

In drept: art 3, art. 5, art. 6 alin. (3), art. 12 lit. d) si e) din Legea 544/2001, art 5 alin. (I)din Legea 677/2001 pentru proiecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date.

Depunem un exemplar în plus in vederea comunicării cu reclamantul.

In baza art. 242 alin.2 din C.proc.civ. solicitam judecarea in lipsa .

Ridicăm excepția netimbrării acțiunii.

 

ŞEF AL INSPECTORATULUI

Comisar-șef de poliție

Dr. ARON IOAN

CONSILIER JURIDIC

Scm. Lorincz-Sidon Ligia

 

 

 

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel