Solicitare adresată IGP de verificare a simulacrului de cercetare administrativă făcută la IPJ Covasna
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

Către Inspectoratul General al Poliției

Direcția Control Intern

 

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, jud. Brașov, cod poștal 505100, prin prezenta vă solicit să luați măsurile necesare pentru ca în cadrul procedurii de cercetare administrativă desfășurate la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Covasna să se facă o cercetare riguroasă și nu simulacrul de cercetare care s-a făcut până în prezent.

Pe data de 15 aprilie 2010 m-am adresat printr-un memoriu, înregistrat sub nr. 86819/2010, Inspectoratului General al Poliției Române solicitând efectuarea unei cercetări administrative şi în măsura în care se vor identifica persoanele vinovate pentru crearea unui prejudiciu de 3000 RON în bugetul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna, aceste persoane să acopere prejudiciul creat.

Conform adresei nr. 148221/18.05. 2010 a Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția Control Intern aceasta sumă constituie o „ pagubă " a cărei recuperare se impune în cazul care se va stabili vinovăţia unor persoane şi vor fi întrunite şi celelalte condiţii ale răspunderii materiale, în cadrul procedurii de cercetare administrativă, desfăşurată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor. Se mai specifică faptul că la nivelul I.P.J. Covasna se află în desfăşurare procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză, urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr.837/R/2009 a Curţii de Apel Braşov. (Anexa 1)

În cadrul corespondenței avute cu Inspectoratul Județean de Poliție Covasna, Biroul Control Intern, am solicitat comunicarea concluziilor cercetării administrative sus-menționate.

Prin adresa nr. 154.223./02.08 2010 I.P.J. Covasna refuză să comunice rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză., și îmi comunică faptul că: ” În ceia ce priveşte rezultatul cercetării administrative, considerăm că acesta nu este de interes public ci este o problemă strict internă a Inspectoratului Pol. Jud. Covasna.” . (Anexa 2)

Prin adresa nr. 154.238./26.08.2010 I.P.J. Covasna refuză în continuare comunicarea concluziilor, ba chiar mai mult îmi comunică în mod stupefiant că: ”Datele privind rezultatul cercetării administrative le cunoaşteţi deoarece acestea ,1a solicitarea instanţelor de judecată au fost prezentate ,iar dvs aţi luat la cunoştinţă de ele.” . (Anexa 3)

În sfârșit, prin adresa nr. 154273/22.09.2010 IPJ Covasna, Biroul Control Intern comunică următoarele: ”Urmare a acestei cercetări s-a stabilit că întârzierea comunicării dosarului solicitat s-a datorat dispoziţiilor din ordinului M.I. S nr.389/2003 pct-ul 11 din Ghidul de clasificare a informaţiilor , ordin având caracter secret de serviciu, Legea nr. 360/2002 art.25 al.3 din Statutul poliţistului, H.G. nr.585/2002 art.33 din Aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, Ord. MAI nr. 300/2004 art. 172 al.2 privind conţinutul dosarului de personal care poate fi dat spre studiu poliţistului, acte normative care prevăd că dosarul de personal al cadrelor MI are caracter secret de serviciu şi accesul la acesta îl are doar persoana în cauză (poliţistul) şi nu alte persoane sau moştenitori.

Instanţele de judecată nu au ţinut cont de aceste dispoziţii pe motiv că Ordinele M.I. în cauză nu au fost publicate în Monitorul Oficial.

Drept urmare, întârzierea nu s-a datorat vinei unui anume funcţionar public din I.P.J. Covasna.

Conducerea inspectoratului şi-a asumat culpa privitor la decizia Curţii de Apel Braşov.” . (Anexa 4)

Din ceea ce am reușit să aflu în urma corespondenței avute cu IPJ Covasna este evident faptul că această procedură a avut un caracter de simulacru. Când afirm acest lucru mă bazez pe următoarele aspecte:

Se afirmă că întârzierea comunicării dosarului solicitat s-a datorat unor dispoziții de care instanța de judecată nu a ținut cont datorită faptului că nu au fost publicate în Monitorul Oficial și drept urmare întârzierea nu s-a datorat vinei unui anume funcționar public din IPJ Covasna. Prin această afirmație se insultă instanța de judecată deoarece cu referire la Ordinele S/389/2003 şi 300/2004, ”instanță constată că aceste ordine nu au fost niciodată publicate în Monitorul Oficial, aşa încât nu îndeplinesc condiţia de previzibilitate şi accesibilitate, impusă de jurisprudenţa CEDO pentru garantarea dreptului la un proces echitabil.” Poate că pentru IPJ Covasna, Biroul Control Intern, drepturile omului prevăzute de Convenția Europeană nu reprezintă elemente esențiale și nu au o mare importanță, drept dovadă că acuză instanța de judecată că nu a ținut cont de ordinele emise de MAI, dar pentru cetățenii contribuabili, din ale căror taxe și impozite își iau domniile lor salariile, criteriile de previzibilitate și accesibilitate sunt elemente esențiale în vederea garantării unui proces echitabil și rezonabil și instanța de judecată a ținut cont de acest lucru.

Neprofesionalismul și superficialitatea crasă de care au dat dovadă în această așa zisă cercetare pe care a făcut-o comisia reiese din faptul că nu acesta este motivul pentru care instanța de judecată a condamnat IPJ Covasna la plata unor daune morale către subsemnatul. Instanța nu a dispus condamnarea la acordarea unor daune morale pentru că funcționarii IPJ Covasna au ținut cont de acele legi și regulamente interne, atunci când au obstrucționat în mod intenționat accesul meu la documentele conținute în dosarul personal al tatălui meu.

În decizia nr. 837/R se spune cu claritate: ”Referitor la capătul de cerere privind plata daunelor morale curtea reţine că soluţia primei instanţe nu a avut în vedere suferinţele reclamantului determinate de faptul că IPJ Covasna nu a răspuns cu promptitudine şi cu respectarea Legilor în vigoare la solicitarea acestuia.

Astfel, potrivit art.7 din lege autorităţile au obligaţia să răspundă la cereri în termen de 30 de zile iar refuzul de a comunica informaţiile trebuie comunicat în 5 zile de la primirea petiţiilor.

În speţă, intimatul (IPJ Covasna) nu a declanşat procedura de declasificare a informaţiilor solicitate de către reclamant prin cererea nr.2840/62/21.04.2008 decât după ce a fost obligat prin sentinţa civilă nr.99/CA/2009 a Tribunalului Braşov. Totodată, reclamantul a întâmpinat dificultăţi la punerea în executare a hotărârii judecătoreşti de natură a afecta încrederea acestuia în instituţiile statului, iar pentru repararea prejudiciilor morale suferite curtea apreciază că i se cuvine plata sumei de 3000 lei cu titlu de daune morale.

Dacă ditamai comisia constituită la nivelul IPJ Covasna nu a fost capabilă să înțeleagă această sentință permiteți-mi să accentuez pentru dumneavoastră concluziile deciziei Curții de Apel Brașov:

  • per ansamblu: IPJ Covasna nu a răspuns cu promptitudine şi cu respectarea Legilor în vigoare

  • individualizat pe aspecte distincte:

- IPJ Covasna nu a respectat prevederile legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (în special art.7).

- nu a declanşat procedura de declasificare a informaţiilor solicitate de către reclamant prin cererea nr.2840/62/21.04.2008 decât după ce a fost obligat prin sentinţa civilă nr.99/CA/2009 a Tribunalului Braşov cu toate că ar fi putut face acest lucru conform prevederilor prevăzute de art.20 alin1 lit.b din Anexa H.G. nr. 585 din 13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și cu aplicarea art.19 lit.c din legea 182/2002

- reclamantul a întâmpinat dificultăţi la punerea în executare a hotărârii judecătoreşti de natură a afecta încrederea acestuia în instituţiile statului.

Tot acest ansamblu de încălcări ale drepturilor mele prevăzute de legislația aferentă speței și în final de Convenția Europeană a Drepturilor a dus la condamnarea IPJ Covasna la plata unor daune morale.

Se spune că nici un anume funcționar public din IPJ Covasna nu este de vină pentru ”întârziere” în timp ce este evident faptul că un funcționar public din cadrul IPJ Covasna nu a respectat prevederile art.7 legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, iar comisia constituită la nivelul IPJ Covasna ar fi trebuit să identifice acea persoană. În mod similar și pentru funcționarii publici din cadrul IPJ Covasna care nu au declanşat procedura de declasificare decât după ce au fost obligați prin sentință și tot funcționari publici din cadrul IPJ Covasna au fost cei care au tergiversat punerea în executare a unei sentințe definitive și irevocabile.

Și în cele din urmă, dacă în mod sfidător ”Conducerea inspectoratului şi-a asumat culpa privitor la decizia Curţii de Apel Braşov”, atunci funcționarii publici care constituie această conducere și care își asumă o astfel de culpă ar fi trebuit pe cale de consecință să plătească din buzunarul lor paguba creată instituției.

Chiar dacă nu face obiectul prezentului memoriu, aș dori să amintesc, în subsidiar, că în cadrul corespondenței cu IPJ Covasna, luând în considerare că mi s-a refuzat comunicarea concluziilor l-a care s-a ajuns în procedura sus menționată, la data de 06 august 2010 am declanșat procedura prealabilă în condiţiile legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ şi în baza articolului art. 20 din Legea nr.182/2002, și am solicitat I.P.J. Covasna declanșarea procedurii de declasificare a tuturor actelor din procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă IPJ Covasna, urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr.837/R/2009 a Curţii de Apel Braşov și comunicarea acestor sub formă de xerocopie.

La data de 01 septembrie 2010 am trimis către I.P.J. Covasna plângerea prealabilă privind refuzul soluționării cererii mele din 06 august 2010 precum și privind refuzul comunicării concluziilor cercetării administrative sus menționate.

Deoarece și în ultima adresă primită de la IPJ Covasna (04 noiembrie 2010) nu mi s-a soluționat cererea respectivă, m-am adresat Tribunalului Brașov, secția contencios administrativ în vederea obligării instituției respective la soluționarea cererii mele, sub acest aspect.

Dar indiferent de soluția pe care o va adopta instanța de judecată, rămâne caracterul de simulacru pe care l-a avut procedura de cercetare administrativă la nivelul IPJ Covasna și din acest motiv vă adresez solicitarea respectuoasă, ca dumneavoastră în calitate de organ ierarhic superior să luați măsurile necesare pentru ca procedura de la IPJ Covasna să se axeze pe cauzele reale pentru care această instituție a fost condamnată la plata acelor daune morale (cauze reliefate extrem de clar în decizia instanței de judecată și pe care comisia a refuzat să le ia în considerare) și ca în cadrul acelei proceduri să fie identificate persoanele responsabile cu producerea respectivei pagube în bugetul instituției.

 

 

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

08 decembrie 2010

Codlea

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel