Decizia nr. 837/R a Curţii de Apel Braşov din data de 02 decembrie 2009 în procedura privind accesul la informaţiile din dosarul personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ


Dosar nr. 5963/62/2009

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BRAŞOV

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA Nr. 827/R

(s-a făcut îndreptarea erorii materiale, la 837/R, prin încheiere din 23 februarie 2010)

Şedinţa publică de la 02 Decembrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE Lorenţa Butnaru

Judecător Clara Elena Ciapă

Judecător Maria Ioniche

Grefier Maria Dascălu

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE împotriva sentinţei civile nr.768/CA din 3.09.2009 pronunţată de Tribunalul Braşov - secţia comercială şi de contencios administrativ, în dosarul nr.5963/62/2009, având ca obiect „comunicare informaţii de interes public" (Legea Nr.544/2001).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă, au avut loc în şedinţa publică din data de 24 noiembrie 2009, când partea prezentă a pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta decizie, iar instanţa pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 2 decembrie 2009.

CURTEA,

Constată că prin sentinţa civilă nr.768/CA/2009 a Tribunalului Braşov a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, ca nefondată.

Pentru a pronunţa această hotărâre Tribunalul Braşov a reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.99/CA/02.02.2009 a Tribunalului Braşov s-a dispus obligarea pârâtului IPJ Covasna să declasifice toate informaţiile cuprinse în dosarul personal al tatălui reclamantului Agache Aurel Dionisie, col. (p.m.) AGACHE AUREL, şi să pună acest dosar la dispoziţia reclamantului in vederea studierii.

După rămânerea definitivă a acestei hotărâri, la data de 17.07.2009, reclamantul a avut acces la dosarul tatălui său şi a primit o copie a acestui dosar.

Deoarece numele persoanelor care au întocmit actele din respectivul dosar au fost şterse, reclamantul a formulat prezenta acţiune, precizată, solicitând ca instanţa să constate dacă se impune anonimizarea numelor persoanelor care au semnat actele din dosar, să se dispună asupra taxei de copiere şi să fie obligat pârâtul la plata de daune morale.

La soluţionarea acţiunii prima instanţă a avut în vedere dispoziţiile art. 1 din Legea nr.544/2001, care garantează accesul liber şi neîngrădit al persoanei la informaţiile de interes public. Art. 11 ind.l din această lege, arată însă că „se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor... d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii”.

De asemenea, art.6 din Legea nr.677/2001 prevede că „La încheierea operaţiunilor de prelucrare, dacă persoana vizată nu şi-a dat în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru o altă destinaţie sau pentru o prelucrare ulterioară, datele cu caracter personal vor fi:

  1. distruse;

  2. transferate unui alt operator, cu condiţia ca operatorul iniţial să garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea iniţială;

  3. transformate în date anonime şi stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică."

Din toate aceste dispoziţii legale rezultă că datele cu caracter personal, inclusiv numele şi prenumele, nu pot fi difuzate decât cu acordul persoanelor vizate.

Prin urmare, în lipsa unui asemenea acord, în mod corect pârâtul IPJ Braşov a procedat la anonimizarea datelor personale cuprinse în documentele eliberate reclamantului, documente ce formează dosarul personal al tatălui său, defunctului Agache Aurel.

Faţă de toate aceste considerente şi în raport de conţinutul procesului verbal nr.7038 din data de 17.07.2009, din care rezultă că s-a predat reclamantului copia dosarului de cadre nr.136, prima instanţa a reţinut că pârâtul IPJ Covasna a executat dispoziţiile din sentinţa civilă nr.99/CA/02.02.2009 a Tribunalului Braşov, iar cererea reclamantului este nefondată.

Cererile cu privire la stabilirea taxei de copiere şi de acordare de daune morale sunt de asemenea, nefondate.

În ceea ce priveşte copierea, prima instanţă a reţinut dispoziţiile art. 9 din Legea nr.554/2001 în care se arată că „costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii". Prin urmare, reclamantul este cel obligat să suporte copierea documentelor, pentru suma achitată a primit chitanţă, iar faptul că i s-a perceput o taxă diferită decât cea de la un centru de copiere nu are relevanţă, câtă vreme a fost acceptat de solicitant în momentul copierii şi primirii documentelor.

Relativ la daunele morale, instanţa de fond le-a apreciat nejustificate, câtă vreme reclamantul a primit documentele solicitate, în urma sentinţei descrise mai sus, astfel că nu rezultă în ce constă prejudiciul moral suferit de reclamant.

Împotriva hotărârii de mai sus a formulat recurs reclamantul, iar prin motivele de recurs soluţia atacată este criticată pe considerentul că prima instanţă a ignorat prevederile art. 14 din Legea 554/2001 şi a interpretat în mod greşit celelalte dispoziţii ale legii care în nici un caz, nu permit absolutizarea anonimizării tuturor datelor cu caracter personal, aşa cum în mod abuziv a făcut IPJ Covasna.

Astfel, art. 12 din lege, la lit.d), exceptează de la accesul liber al cetăţenilor informaţiile cu privire la datele personale, dar „potrivit legii", deci fără a arăta care sunt acele date personale făcându-se trimitere la Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Ori, numele acelor subofiţeri de miliţie, ofiţeri de miliţie, procurori, care au întocmit şi semnat acte cu ocazia exercitării unei funcţii publice nu pot fi anonimizate, ele neaducând atingere prevederilor constituţionale prezentate mai sus şi fiind în concordanţă cu prevederile art. 14 din Legea nr.544/2001 şi cu sentinţa nr.99/Ca în dosarul nr.2840/62/2008.

Cu privire la cel de-al doilea petit, prin motivele de recurs se arată că eliberarea unei copii a documentului public poate fi facturată la nivelul unui preţ rezonabil care nu ar trebui să depăşească valoarea reală a cheltuielilor de operare suportate de autoritatea publică, conform recomandării (2002)2 a comitetului de miniştri către statele membre privind accesul la documentele publice, recomandare însuşită şi de statul român.

Cât priveşte solicitarea de daune morale se arată că instanţa de fond nu a apreciat în mod corect acest capăt de cerere. Singurul mod în care reclamantul nu ar fi suferit traume morale ar fi fost situaţia în care IPJ Covasna ar fi răspuns la solicitarea reclamantului cu promptitudine şi cu respectarea legilor în vigoare, fără să fiu nevoit să apelez la proceduri juridice în instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, sentinţa civilă atacată, prin prisma motivelor de recurs invocate şi a dispoziţiilor art 304/1 cod procedură civilă, Curtea constată că recursul formulat este fondat în parte pentru următoarele considerente:

Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie realizată cu respectarea principiilor expres prevăzute de Legea nr.677/2001 printre care şi principiul consimţământului persoanei vizate.

Potrivit acestui principiu, orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în lege, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.

În aplicarea acestui principiu instituţiile implicate au obligaţia de a proceda la anonimizarea tuturor datelor personale cuprinse în documentele eliberate solicitanţilor. De la această regulă există şi excepţia invocată de către reclamant prevăzută de art. 14 din Legea nr.544/2001 potrivit căreia autorităţile publice şi publicul au acces la datele personale care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

Acest lucru înseamnă că pentru aplicarea excepţiei se impune premisa indicării unei persoane cu o funcţie publică precum şi a împrejurărilor care se pot constitui în obstacole legale ce pot afecta capacitatea de exercitare a acestei funcţii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive iar păstrarea echilibrului între acest scop şi interesul menirii caracterului confidenţial al datelor personale constituie obiectivul principal al instituţiilor implicate în aplicarea legii.

În speţă reclamantul nu a făcut dovada nici unei împrejurări care să justifice afectarea acestui echilibru, astfel încât în mod corect instanţa de fond a respins petitul privind obligarea intimatului la eliberarea informaţiilor solicitate fără anonimizarea persoanelor incluse în documentele comunicate reclamantului.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea petit curtea reţine că, de asemenea, în mod corect prima instanţă a reţinut că aplicabilitatea prevederilor art.9 din Legea nr.554/2001 potrivit cărora reclamantul este obligat să suporte copierea documentelor iar suma achitată de către aceasta este modică, neexistând o disproporţie vădită între această sumă şi cea practicată de alte centre de copiere de natură a afecta liberul acces al reclamantului la informaţiile şi documentele solicitate.

Referitor la capătul de cerere privind plata daunelor morale curtea reţine că soluţia primei instanţe nu a avut în vedere suferinţele reclamantului determinate de faptul că IPJ Covasna nu a răspuns cu promptitudine şi cu respectarea Legilor în vigoare la solicitarea acestuia.

Astfel, potrivit art.7 din lege autorităţile au obligaţia să răspundă la cereri în termen de 30 de zile iar refuzul de a comunica informaţiile trebuie comunicat în 5 zile de la primirea petiţiilor.

În speţă, intimatul nu a declanşat procedura de declasificare a informaţiilor solicitate de către reclamant prin cererea nr.2840/62/21.04.2008 decât după ce a fost obligat prin sentinţa civilă nr.99/CA/2009 a Tribunalului Braşov. Totodată, reclamantul a întâmpinat dificultăţi la punerea în executare a hotărârii judecătoreşti de natură a afecta încrederea acestuia în instituţiile statului, iar pentru repararea prejudiciilor morale suferite curtea apreciază că i se cuvine plata sumei de 3000 lei cu titlu de daune morale.

Faţă de aceste considerente în baza art.312 Cod procedură civilă recursul reclamantului va fi admis în parte conform dispozitivului prezentei.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite în parte recursul formulat de reclamantul Agache Aurel Dionisie, cu domiciliul în municipiul Codlea, str. Nouă nr.99, cod poştal 505100, împotriva sentinţei civile nr. 768/CA/03.09.2009 pronunţată de Tribunalul Braşov - Secţia comercială şi de contencios administrativ, pe care o modifică în parte, în sensul că,

Admite în parte cererea formulată de reclamantul Agache Aurel Dionisie privind obligarea pârâtului Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna la plata daunelor morale şi, în consecinţă,

Obligă pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna la plata către reclamantul Agache Aurel Dionisie a sumei de 3.000 lei cu titlu de daune morale.

Respinge restul daunelor morale solicitate.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei civile atacate.

Irevocabilă.

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 02.12.2009.

Preşedinte Judecător Judecător
Lorenţa Butnaru Clara Elena Ciapă Maria Ioniche
Grefier,

Maria Dascălu

Red: LB/12.02.2010

Dact: MD/22.02.2010 - 5ex.

Jud.fond: M.Lupşor

M.D. 02 Decembrie 2009

********************

ROMANIA

CURTEA DE APEL BRAŞOV

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Dosar nr. 5963/62/2009

ÎNCHEIERE

Şedinţa din camera de consiliu din 23 februarie 2009 (2010-notă A.A.D.)

Completul compus din:

PREŞEDINTE Lorenţa Butnaru

Judecător Clara Elena Ciapă

Judecător Maria Ioniche Grefier Maria Dascălu

Pe rol fiind îndreptarea din oficiu a erorii materiale strecurată în decizia civilă nr.837/R/2.12.2009 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 5963/62/2009, având ca obiect „comunicare informaţii de interes public".

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei, după care, faţă de actele aflate la dosar, instanţa rămâne în pronunţare.

CURTEA

Constată că în decizia civilă nr.837/R/2.12.2009 pronunţată de Curtea de Apel Braşov - secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 5963/62/2009 s-a strecurat o eroare materială în sensul că s-a menţionat numărul deciziei pronunţate „Decizia nr.827/R" în loc de „Decizia nr.837/R" cum era corect.

Pentru aceste considerente, în temeiul art.281 Cod procedură civilă, va dispune îndreptarea acestei erori materiale în toate cele 5 ex. exemplare ale deciziei civile nr.837/R/2009 a Curţii de Apel Braşov -.secţia de contencios administrativ şi fiscal, în sensul că se va trece corect numărul de decizie „837/R".

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, DISPUNE:

Admite cererea de îndreptare a erorii materiale din oficiu.

Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în decizia nr.837/R/2 decembrie 2009 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dosarul nr.5963/62/2009 în sensul că numărul deciziei pronunţate este „837/R" şi nu „827/R" cum din eroare s-a menţionat.

Îndreptarea se va face în cele 5 exemplare ale hotărârii.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 23 februarie 2009.(2010-notă A.A.D.)


Preşedinte Judecător Judecător
Lorenţa Butnaru Clara Elena Ciapă Maria Ioniche

Grefier,

Maria Dascălu


Red: LB/23.02.2010

Dact:MD/23.02.2010 - 5 ex.

decizia nr. 837-R a Curţii de Apel Braşov din data de 02 decembrie 2009
 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel