Procedura de revizuire formulată de ucigaşa Filip Orban Daniela Kamilla la Î.C.C.J.: cererea precum şi decizia nr. 237 din 14 aprilie 2008
Procedurile juridice interne grup Târgu Secuiesc - Revizuire la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Număr dosar: 704/1/2008
Data înregistrării: 24.01.2008
Materie juridică: Penal
Obiect: lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (art. 183 C.p.)
Stadiu procesual: Revizuire - Fond

Părţi: Filip Orbán Daniela Kamilla - Revizuent

********************

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

- Completul de 9 judecători -

Subsemnata FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA, cu domiciliu ales în 540020 Tg.Mureş, str. Rodnei nr. 91/1, în calitate de revizuentă, înaintez următoarea

cerere de revizuire

a sentinţei penale nr. 70/15 februarie 1999 din dosarul nr. 1775/1998 al Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, solicitând admiterea cererii, desfiinţarea hotărârii şi achitarea subsemnatei inculpate.

MOTIVE:

În fapt:

Subsemnata revizuentă FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA prin sentinţa penală nr. 70/15 februarie 1999, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, devenită definitivă prin soluţionarea recursurilor de Curtea Supremă de Justiţie la 26 martie 2001, în temeiul prev. art. 183 C. pen., cu aplic. art. 75, lit. a C.pen. şi art. 13 C. pen. am fost condamnată la 7 ani închisoare, alături de coinculpaţii Héjja Dezideriu Iuliu (4 ani închisoare), Pajzs Octavian (4 ani închisoare) și Reiner Anton (3 ani închisoare). Konrád Ioan a fost achitat prin sentinţa primei instanţe. Am fost acuzaţi de faptul că am curmat viaţa ofiţerului de miliţie Agache Aurel la 21 decembrie 1989, în atmosfera creată de fuga soţilor Ceauşescu.

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului din Strasbourg prin sentinţa nr. 1505/02 din 27 septembrie 2007 a admis cererea formulată de coinculpaţii Reiner Anton, Pajzs Octavian (în sentinţă: Paisz) şi Konrád Ioan. Din păcate nu s-a procedat şi la analizarea situaţiei mele, care am suferit cea mai aspră condamnare, deoarece nu am participat la proces, refugiind în străinătate. Sunt însă de părere că în raport de dispoziţiile art. 393, alin. (2) , comb. cu prev. art. 408 ind. 1, alin. (1) se impune reexaminarea hotărârii şi faţă de persoana subsemnatei condamnate revizuente.

Potrivit hotărârii CEDO, pronunţată cu unanimitate de voturi, în cursul procesului penal au fost încălcate prev. art. 6 § 1 şi 6 § 3 lit „d" din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului.

Analizând considerentele hotărârii CEDO arăt că violările constatate în dauna coinculpaţilor s-au săvârşit şi faţă de subsemnata revizuentă, după cum urmează:

- Durata efectivă a procesului penal faţă de subsemnata este de aproape zece ani, ca şi pentru coinculpaţi. Chiar dacă durata procesului penal se calculează faţă de România de la data intrării în vigoare a Convenţiei faţă de România, respectiv 20 iunie 1994 (pct. 49 din hotărârea CEDO) durata procesului a fost exagerată. Se mai reţine de instanţa europeană că inactivitatea autorităţilor române în perioada 1992-1997 nu este justificată, mai ales că majoritatea probelor au fost adunate în anul 1992 (pct.57, 58). în continuare se reţine că temporizarea procesului penal a fost cu atât mai gravă cu cât insecuritatea juridică ne-a afectat timp de aproape zece ani!

- Se reţine şi faptul că dreptul nostru la martori nu a fost respectat, martorii nefiind audiaţi în condiţii de contradictorialitate. Se reţine că „drepturile la apărare sunt restrânse de o manieră incompatibilă cu garanţiile articolului 6 atunci când o condamnare se întemeiează în mod unic sau într-o măsură determinantă pe depoziţiiile făcute de o persoană pe care acuzatul nu a putut să o interogheze" (pct. 69).

- Sub pct. 77 se reţine încălcarea dreptului la apărare al fiecărui petent - evident, nici dreptul subsemnatei la apărare nu a fost respectat, deci au fost violate şi faţă de subsemnata prev.6 § 1 şi 3. d din Convenţie.

În drept: art. 408 ind. 1 C.proc.pen..

Probe:

- depun sentinţa penală nr. 70/1999, dată de Tribunalul Bucureşti în dos. nr. 1775/1998 şi sentinţa CEDO în limba franceză şi în traducere legalizată în limba română.

Anexez împuternicirea avocaţială.

SOLICIT JUDECAREA CAUZEI ŞI ÎN LIPSĂ!

Cu stimă, prin avocat,

dr. Kincses Előd

****************

 

 

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE

COMPLETUL DE 9 JUDECĂTORI

DECIZIA nr.237 Dosar nr.704/1/2008

 

Şedinţa publică de la 14 aprilie 2008

PREŞEDINTE :

Anton Pandrea

Vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justitie

Dumitru Gheorghe - judecător
luliana Popescu - judecător
Anca Viciu - judecător
Paşcu Ghiciu - judecător
Iulian Dragomir - judecător
Cristina lulia Tarcea - judecător
Niculai Teodorovici - judecător
Carmen Sârbu - judecător
Magistrat asistent: Aurelia Petre

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat prin: Procuror Nicoleta Eucarie

S-au luat în examinare cererea de revizuire formulată, în baza art.4081 Cod procedură penală, de condamnata FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA împotriva sentinţei penale nr.70 din 15 februarie 1999, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală în dosarul nr.1775/1998.

La apelul nominal a lipsit revizuienta condamnată, care a fost reprezentată de apărător ales, avocat Kincses Előd.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Apărătorul ales al revizuientei a solicitat amânarea judecării cauzei, în vederea ataşării dosarului nr.1775/1998 al Tribunalului Bucureşti.

Procurorul, având cuvântul cu privire la cererea formulată, a solicitat respingerea acesteia, ca neîntemeiată, având în vedere partea care a formulat cererea de revizuire.

Înalta Curte, după deliberare, a respins cererea de ataşare a dosarului menţionat, la dosarul cauzei fiind ataşată traducerea hotărât C.ED.O. şi, din oficiu, a pus în discuţie admisibilitatea cererii de revizuire.

Apărătorul revizuientei a arătat că , în conformitate cu dispoziţiile art.393 alin.2 combinat cu art. 4081 alin.1 Cod procedură penală, cererea formulată este admisibilă. A susţinut că, chiar dacă în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului nu s-a examinat şi situaţia revizuientei, hotărârea pronunţată produce efecte şi faţă de aceasta, întrucât consecinţele nefaste ale hotărârii de condamnare se produc în prezent.

Procurorul, având cuvântul, a solicitat, în temeiul art. 4081 alin.11 lit.b Cod procedură penală, respingerea cererii de revizuire, ca inadmisibilă, învederând că cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile speciale ale art. 408 Cod procedură penală, care derogă de la dreptul comun în materie, iar hotărârea C.E.D.O. nu o vizează şi pe revizuienta condamnată.

CURTEA

Asupra cererii de revizuire ;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 24 ianuarie 2008 pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 9 Judecători, condamnata Filip Orbán Daniela Kamilla a formulat cerere de revizuire, în baza art. 4081 Cod procedură penală, împotriva sentinţei penale nr.70 din 15 februarie 1999, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia l-a Penală în dosarul nr.1775/1998.

În motivarea cererii, revizuienta a arătat că, prin sentinţa menţionată, rămasă definitivă, a fost condamnată la 7 ani închisoare, în temeiul art. 183 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit.a Cod penal şi art. 13 Cod penal, alături de coinculpaţiii Héjja Dezideriu luliu, Pajzs Octavian, Reiner Anton, inculpatul Konrád Ioan fiind achitat.

A învederat că prin hotărârea pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de 27 septembrie 2007, în cauza nr. 1505/2002 (Cazul Reiner şi alţii contra României) s-a constatat că au fost încălcate prevederile art. 6 paragraful 1 şi paragraful 3 lit. d din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale faţă de inculpat Héjja Dezideriu luliu, Pajzs Octavian, Reiner Anton şi Konrád Ioan.

A susţinut că aceleaşi drepturi (garantate de art. 6 paragraful 1 paragraful 3 lit. d ) au fost încălcate şi faţă de aceasta, astfel că în baza art.4081 Cod procedură penală raportat la art.393 alin.2 Cod procedură penală, impune reexaminarea hotărârii şi faţă de persoana sa, întrucât consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă şi în prezent.

Analizând cererea de revizuire formulată de condamnata Filip Orbán Daniela Kamilla, Înalta Curte constată că aceasta este inadmisibilă, pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 4081 alin.1 Cod procedură penală, "Hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a unui drept prevăzut de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pot fi supuse revizuirii, dacă consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate".

Conform art. 4081 alin. 2 lit.a Cod procedură penală, revizuirea poate fi solicitată de persoana al cărei drept a fost încălcat, soţul şi rudele apropiate ale condamnatului, precum şi de procuror.

Prin hotărârea din 27.09.2007 pronunţată în cauza nr. 1505/02, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil, în sensul prevederilor art. 6 paragraful 1 şi paragraful 3 lit. d din Convenţie, admiţând plângerile formulate de condamnaţii Héjja Dezideriu luliu, Pajzs Octavian, Reiner Anton şi Konrád Ioan.

Înalta Curte constată că, în prezenta cauză, condamnata Filip Orbán nu are calitate procesuală activă, întrucât, nefiind vizată de dispoziţiile hotărârii menţionate, aceasta nu poate solicita, în temeiul 4081 Cod procedură penală, revizuirea hotărârii de condamnare, neputându-se prevala de o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului, care nu îi este opozabilă.

Având în vedere că procedura revizuirii în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, prevăzută de art. 4081 Cod procedură penală, are un caracter special şi derogă de la dispoziţiile care reglementează procedura de drept comun a căii extraordinare de atac a revizuirii, prevăzută de art.393 - art. 408 Cod procedură penală, invocarea prevederilor art.393 alin.2 Cod procedură penală de către revizuienta condamnată este greşită.

Pentru considerente expuse şi ca urmare a admiterii excepţiei de inadmisibilitate, Înalta Curte, în conformitate cu prevederile art. 4081 alin. 10 teza a ll-a Cod procedură penală , va respinge, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată de condamnata FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA împotriva sentinţei penale nr.70 din 15 februarie 1999, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală în dosarul nr.1775/1998.

Totodată, în baza art.192 alin.2 din Codul de procedură penală, revizuienta va fi obligată la plata cheltuielilor judiciare, conform dispozitivului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată în baza art.408 Cod procedură penală de condamnata FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA împotriva sentinţei penale nr.70 din 15 februarie 1999, pronunţată de Tribunal Bucureşti, Secţia I Penală în dosarul nr.1775/1998.

Obligă revizuienta la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 14 aprilie 2008.

Vicepreşedintele

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justitie

 

JUDECĂTORI

Anton Pandrea Dumitru Gheorghe
  luliana Popescu
  Anca Viciu
  Paşcu Ghiciu
  Iulian Dragomir
  Cristina lulia Tarcea
  Niculai Teodorovici
  Carmen Sârbu
   
Magistrat asistent: Aurelia Petre  

 

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel