Recurs la Curtea de Apel Braşov în cadrul dosarului 5963/62/2009
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ
Număr unic dosar:     5963/62/2009

Înregistrat în data de:     28.09.2009
Obiect dosar:     comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001)
Materia juridică:     Contencios administrativ şi fiscal
Stadiu procesual:     Recurs
Părţi:     
AGACHE AUREL DIONISIE : Recurent
IPJ COVASNA PRIN REPREZENTANT LEGAL : Intimat

TERMENE DE JUDECATĂ:

I. 27/10/2009: Având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de intimatul pârât Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, în raport de lipsa de opoziţie din partea recurentului reclamant, în baza art. 156 alin. 1 Cod procedură civilă urmează a o admite şi va acorda un nou termen de judecată

II. 24/11/2009: a avut loc al doilea şi în acelaşi timp ultimul termen în recursul declarat de Agache Aurel Dionisie. A fost prezent doar recurentul Agache fiind lipsă reprezentantul  IPJ Covasna.

Agache Aurel Dionisie a depus concluzii scrise care combat punctul de vedere al IPJ Covasna din întâmpinarea depusă la dosar şi a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat.

Instanţa de judecată a decis să amâne pronunţarea pentru data de 02 decembrie 2009 pentru a putea permite IPJ Covasna să depună eventualele concluzii scrise şi pentru a putea consulta actele din dosar.

III. 02/12/2009: Decizia nr. 837/R: Admite în parte recursul formulat de reclamant împotriva sentinţei pe care o modifică în parte, în sensul că: Admite în parte cererea reclamantului privind obligarea pârâtului la plata daunelor morale şi, în consecinţă, Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 3.000 lei cu titlu de daune morale. Respinge restul daunelor morale solicitate. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei civile atacate. Fără cheltuieli de judecată.

Procedura în detaliu:

***********************************

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR........................................ Ex. Nr. 2

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA............................NR 13300/06.11.2009

COMPARTIMENT JURIDIC

Operator date cu caracter personal - 4392

CĂTRE

CURTEA DE APEL BRAŞOV

B-DUL EROILOR NR. 5 BRAŞOV

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Referitor : Dosar nr. 5963/62/2009

Termen : 24 noiembrie 2009

Vă transmitem întâmpinarea formulată de I.P.J. Covasna în cauza cu nr. de mai sus, privind recursul recurentului - reclamant Agache Aurel Dionisie împotriva Sentinței Civile nr. 768/CA/2009 .

Cu stimă,

ȘEF AL INSPECTORATULUI

Comisar - șef de poliție

Corneliu Cîmpeanu

DOMNULE PREŞEDINTE

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor, nr. 16, judeţ Covasna,  în calitate de intimat- pârât, în cauza dosar de mai sus , având ca obiect comunicare informaţii de interes public ( Legea nr. 544/2001), prin reprezentanţii săi legali, în temeiul art. 115 şi următoarele din C. proc. civ., formulăm prezenta

ÎNTÂMPINARE

la recursul declarat de recurentul - reclamant Agache Aurel Dionisie împotriva Sentinței Civile nr. 768/ CA din 3 septembrie 2009 pronunțată de Tribunalul Braşov în Dosarul nr. 5963/62/2009 prin care solicităm:

- respingerea recursului ca nefondat și menţinerea sentinței recurate ca fiind temeinică și legală.

MOTIVE:

În fapt: Prin Sentinţa Civilă nr.768/CA din 3 septembrie 2009, pronunțată în Dosarul 5963/62/2009, Tribunalul Brașov a respins acţiunea recurentului prin care solicita să-i pună la dispoziţia sa informaţii de interes public cu privire la tatăl său fără anonimizarea persoanelor incluse în aceste documente, și plata unor daune patrimoniale și morale.

Pentru a se pronunţa astfel, instanța fondului a reținut că prin Sentința civilă nr. 99/CA/ 02.02.2009 a Tribunalului Braşov am fost obligaţi să declasificăm și să punem la dispoziţia recurentului toate informaţiile cuprinse în dosarul personal al tatălui său.

Inspectoratul nostru s-a conformat acestei hotărâri și a pus la dispoziţia reclamantului o copie a dosarului tatălui însă, cu anonimizarea numelor persoanelor care apar în actele dosarului.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul criticând-o pentru nelegalitate privind anonimizarea datelor personale incluse în dosar.

Onorată instanță, considerăm recursul nefondat.

Starea de fapt a fost stabilită corect de către instanța fondului iar legea în cauză a fost judicios aplicată, motiv pentru care sentința este la adăpost de criticile aduse prin motivele de recurs.

Astfel, s-a stabilit că în cauză sunt aplicabile prevederile art. 11 indice 1 din Legea 544/2001, conform căreia se exceptează de la accesul liber al cetățenilor informaţiile cu privire la datele personale potrivit legii.

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 677/2001 datele cu caracter personal, inclusiv numele și prenumele nu pot fi difuzate decât cu acordul acestor persoane a căror nume apar în dosarul personal.

Prin criticile aduse în motivele de recurs, recurentul nu combate cu nimic această statuare a instanței de fond, mai mult, textele legale invocate sunt în sensul întăririi legalității soluţiei pronunțate, întrucât informaţiile cerute nu pot deveni informaţii de interes public deoarece, în cauză, nu este vorba despre o persoană care exercita funcţii publice, caz în care informaţiile devin publice.

În lipsa acordului acestor persoane, în mod judicios s-a respins cererea recurentului, constatând că se impune anonimizarea persoanelor care au semnat actele din dosar.

În consecinţă, vă rugăm să respingeți recursul ca nefondat și să menţineţi sentința recurată ca fiind temeinică și legală.

În legătură cu daunele solicitate, vă rugăm să reţineţi temeinicia și legalitatea soluţiei instanței de fond și să respingeţi recursul și cu privire la acest aspect.

Depunem un exemplar în plus în vederea comunicării cu recurentul.

În drept: art. 115 și următoarele din C.proc.civ, art. 11 din Legea nr.544/2001, art. 6 din Legea nr.677/2001

În baza art. 242 alin.2 din C.proc.civ. solicităm judecarea în lipsă.

CONSILIER JURIDIC

Scms. Lorincz-Sidon Ligia

*********************

Dosarul 5963/62/2009

Curtea de Apel Braşov,

Secţia de Contencios administrativ

Termen: 24 octombrie 2009

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, Str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, prin prezenta depun

Concluzii scrise:

Prin adresa nr. 13300/06.11.2009 IPJ Covasna aduce următoarele argumente: „Prin criticile aduse în motivele de recurs, recurentul nu combate cu nimic această statuare a instanței de fond, mai mult, textele legale invocate sunt în sensul întăririi legalității soluţiei pronunțate, întrucât informaţiile cerute nu pot deveni informaţii de interes public deoarece, în cauză, nu este vorba despre o persoană care exercita funcţii publice, caz în care informaţiile devin publice.”

Onorată instanţă, ce se poate înţelege din acest paragraf ? Că, de exemplu, şeful Miliţiei Judeţene Covasna, când şi-a pus numele şi a semnat pe fişa de evaluare a ofiţerului de miliţie Agache Aurel a făcut-o nefiind în exerciţiul funcţiei publice pe care o avea, iar ofiţerul de miliţie Agache Aurel când a luat la cunoştinţă de evaluarea făcută nu era şi el în timpul exercitării funcţiei publice cu care fusese investit de Ministerul de Interne de la aceea dată, funcţii publice cu caracter militar care reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale.

Susţin în continuare că numele Şefului Miliţiei Judeţene Covasna este trecut în filele respective în calitate de titular al unei funcţii publice şi nu în calitate de simplu cetăţean, de persoană privată.

Reiterez încă odată că numele acelor subofițeri de miliţie, ofiţeri de miliţie, procurori, care au întocmit şi semnat acte cu ocazia exercitării unei funcţii publice nu pot fi anonimizate, ele neaducând atingere prevederilor constituţionale prezentate în motivele de recurs şi fiind în concordanţă cu prevederile articolului 14 din Legea nr. 544/2001 şi cu sentinţa nr. 99/CA în dosarul 2840/62/2008, prin care IPJ Covasna a fost obligată să declasifice toate informaţiile din dosarul personal al tatălui meu, iar aceste informaţii să fie puse la dispoziţia mea în vederea studierii.

Mai mult chiar, pe situl Institutului Naţional al Magistraturii se găseşte un ghid teoretic şi practic adresat, în primul rând, judecătorilor care se confruntă cu problematica accesului la informaţia de interes public şi unde la pagina 26-27  la capitolul „Limitele accesului la informaţii în legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal”, se precizează:

« Una din excepţiile legitime ale accesului la informaţiile de interes public este categoria “informaţiilor cu privire la datele personale”, potrivit articolului 12 paragraful (d) din Legea nr. 544/2001. Acest text trebuie coroborat cu articolul 14 al aceleiaşi legi, care prevede că “Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a funcţiei publice.” Prin urmare, în situaţia în care anumite date personale indică afectarea capacităţii de exercitare a funcţiei publice a unei persoane care exercită o astfel de funcţie, accesul la acele date trebuie permis, întrucât este în interesul publicului să le cunoască. Aceste prevederi ale Legii nr. 544/2001 sunt perfect corecte, întrucât protejează dreptul la viaţa privată şi, în acelaşi timp, permit opiniei publice să controleze capacitatea de exercitare a funcţiei publice de către guvernanţi şi de toţi cei care sunt plătiţi din bani publici să exercite un serviciu în interesul comunităţii.

Prevederi similare cu cele ale articolului 14 din Legea nr. 544/2001 – în sensul accesului autorităţilor publice şi ale publicului la datele personale care afectează capacitatea de exercitare a funcţiei publice - nu există în Legile nr. 677/2001 şi 676/2001 privind protecţia datelor personale. Cu toate că astfel de prevederi ar trebui introduse în scopul unei corelări legislative, existenţa lor în legea accesului la informaţiile de interes public trebuie să determine autorităţile şi instituţiile publice precum şi instanţele de judecată să decidă în sensul garantării accesului la această categorie de informaţii. »

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel