Adresă către Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Judiciară Internaţională în materie penală din 24 iunie 2008
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresă către Direcţia Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 24 iunie 2008

Către

Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Judiciară Internaţională în Materie Penală.

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta confirm primirea, pe data de 23 iunie 2008, a adresei cu nr. 138.550/2007 din data de 16 iunie 2007.

Sub aspectul laturii penale a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia l-a Penală:

La solicitarea subsemnatului, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a solicitat, prin două cereri distincte, recunoaşterea şi executarea sentinţei penale nr. 70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti, în temeiul art. 2 din Protocolul adiţional la Convenţia Europeană de transferare a persoanelor condamnate.

Astfel, la data de 11 martie 2004, în temeiul dispoziţiilor art.2 din Protocolul adiţional la Convenţia Europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la data de 18 decembrie 1997, Ministerul Justiţiei al României a înaintat Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare cererea de preluare a executării pedepsei aplicate condamnatei Filip Orbán Daniella Kamilla.

În mod consecvent, la data de 12 mai 2004, sub nr. 31671/II/2004 Ministerul Justiţiei a transmis Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare, cererea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind preluarea de către autorităţile judiciare ungare a executării pedepsei aplicate numitului Konrad Ioan, cerere formulată în temeiul art. 2 paragraf 1 din Protocolul adiţional la convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997.

Ulterior, Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare, cu adresa nr. IM/NEMZB/2004/NKBUNT 3/1836 din data de 22 iulie 2004, a comunicat faptul că autorităţile ungare nu au dat curs cererii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, întrucât, din analiza documentelor transmise în susţinerea cererii, a rezultat că numitul KONRAD IOAN a fost judecat şi condamnat în lipsă.

Pe de altă parte, în procedura care priveşte cererea de preluare a executării pedepsei aplicate condamnatei Filip Orbán Daniella Kamilla., trimisă de Ministerul Justiţiei din România, pe data de 11 martie 2004, autorităţilor judiciare maghiare, instanţa de judecată maghiară s-a adresat pe data de 29 martie 2004 autorităţii române competente  în vederea trimiterii certificatului privind legislaţia română incidentă in cauză. Mai mult chiar şi a reînnoit cererea pe data de 24 septembrie 2004 şi deoarece partea română nu a binevoit să răspundă cererilor repetate ale părţii maghiare, instanţa de judecată maghiară  a suspendat procedura.

Pe data de 16 iunie 2008  Ministerul Justiţiei a transmis autorităţii centrale străine certificatul de legislaţie solicitat.

Prin adresa nr. 109267/2006 cx 19801/2006 din 22 decembrie 2006, Ministerul Justiţiei informează Tribunalul Bucureşti secţia I Penală că autorităţile ungare au respins cererea sus menţionată întrucât numiţii Konrad Ioan şi Filip Orbán Daniella Kamilla au fost condamnaţi în lipsă (deşi pentru Filip Orbán Daniella Kamilla procedura respectivă nu a fost finalizată nici până astăzi 24 iunie 2008). S-a solicitat totodată un punct de vedere în sensul aprecierii de către instanţa de judecată a oportunităţii transmiterii unei cereri în temeiul art. 21 din Convenţia Europeană de asistenţă judiciară internaţională în materie penală, Strasbourg, 20 aprilie 1959- „Denunţ în vederea urmăririi în faţa tribunalelor unei alte părţi".

Luând în considerare aspectele menţionate, Tribunalul Municipiului Bucureşti, secţia I Penală,  pe data de 27 februarie 2007 a înaintat Ministerului Justiţiei o cerere în temeiul art. 21 din Convenţia Europeană de asistenţă judiciară internaţională în materie penală, Strasbourg, 20 aprilie 1959- „Denunţ în vederea urmăririi în faţa tribunalelor unei alte părţi". Cererea a fost făcută cu privire la numiţii Konrad Ioan şi Filip Orbán Daniella Kamilla.

ÎNTREBAREA NR: 1: Luând în considerare faptul că nu a fost finalizată, nici până astăzi 24 iunie 2008, procedura privind cererea de preluare a executării pedepsei aplicate condamnatei Filip Orbán Daniella Kamilla, cerere făcută  în temeiul dispoziţiilor art.2 din Protocolul adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la data de 18 decembrie 1997, consideraţi că este legală cererea Tribunalului Municipiului Bucureşti, secţia I, din data de 27 februarie 2007, înaintată Ministerului Justiţiei, în temeiul art. 21 din Convenţia Europeană de asistenţă judiciară internaţională în materie penală, Strasbourg, 20 aprilie 1959- „Denunţ în vederea urmăririi în faţa tribunalelor unei alte părţi, în ceea ce o priveşte pe  Filip Orbán Daniella Kamilla?

Pe data de 18 aprilie 2007 Tribunalul Municipiului Bucureşti Secţia I Penală a emis 3 mandate europene de arestare după cum urmează:

  • Filip Orbán Daniella Kamilla: mandatul de arestare european nr. 15/18.04.2007

  • Konrad Ioan: mandatul de arestare european nr. 16/18.04.2007

  • Paizs Octavian: mandatul de arestare european nr. 17/18.04.2007

Având în vedere faptul că Tribunalul Bucureşti, Secţia I-a Penală a solicitat arestarea şi predarea persoanelor sus menţionate în baza unor mandate europene de arestare, în vederea aducerii la îndeplinire a mandatelor de executare a pedepsei închisorii emise de către aceeaşi instanţă în baza sentinţei penale nr. 70 din 15 februarie 1999, Ministerul Justiţiei a restituit Tribunalului Bucureşti cererea de denunţ în vederea urmăririi penale adresată autorităţilor ungare, apreciind că în speţă nu se poate solicita şi transferul de proceduri penale - denunţ în vederea urmăririi penale, aceasta întrucât  scopurile celor două forme de cooperare sunt distincte şi deoarece emiterea mandatelor europene de arestare a fost făcută în vederea punerii în executare a pedepselor la care persoanele sus menţionate au fost condamnate, ea are prioritate faţă de denunţul în vederea urmăririi penale.

Totodată Ministerul Justiţiei din România comunica în adresa nr. 19801/2006 cx 109267/2006 cx 9630/2007, la data de 14 februarie 2007, că:  începând cu 1 ianuarie 2007, între România şi Republica Ungaria sunt aplicabile dispoziţiile deciziei Cadru din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi că „chiar şi în cazul în care autorităţile maghiare ar refuza predarea persoanelor în cauză către autorităţile române, pe motivul cetăţeniei, autorităţile străine ar fi obligate să preia executarea pedepselor aplicate de către instanţa română, fără a mai interesa dacă judecarea a fost făcută în lipsa sau în prezenţa acestora."

Şi totuşi, pe data de 05 noiembrie 2007, Curtea de Apel Budapesta a respins executarea mandatelor europene de arestare pe numele lui Filip Orban Daniela Kamilla şi Paizs Octavian:  „În conformitate cu prevederile § 5., alin. (1), al Legii, în caz de refuzare a îndeplinirii, se vor lua masuri în vederea executării pedepsei. În cazul de faţă, procedura a fost efectuată în lipsa numitei Filip Orbán Daniella Kamilla, şi ca atare, hotărârea pronunţată nu corespunde normelor juridice maghiare în vigoare. Potrivit poziţiei adoptate de instanţă, decizia examinată contravine şi încheierii referitoare la ordinea publică, prevăzută de § 2., alin. (1), al Legii XXXVIII, din 1996, privind asistenţa juridica internaţională în materie penală."

Deoarece de la 1 ianuarie 2007 atât România cât şi Ungaria sunt state membre ale Uniunii Europene, iar Tratatul de la Amsterdam stipulează că Uniunea Europeană trebuie să menţină şi să dezvolte un spaţiu de libertate, securitate şi de justiţie şi că libertatea presupune existenţa unui spaţiu judiciar comun, în care cetăţenii europeni să poată să se adreseze justiţiei în unul din statele membre ca şi în propria ţară şi că acelaşi timp, trebuie eliminată posibilitatea ca infractorii să exploateze diferenţele dintre sistemele juridice ale statelor şi de aceea se impune ca hotărârile judecătoreşti să fie recunoscute şi executate în străinătate fără formalităţile prevăzute de convenţiile clasice privind asistenţa judiciară internaţională.

ÎNTREBAREA NR: 2: Ministerul Justiţiei din România îşi menţine punctul de vedere cu privire la  acest aspect al luării măsurii executării pedepsei în baza mandatului european de arestare, în situaţia în care procedura juridică pe baza căreia a fost emis respectivul mandat european de arestare a fost efectuată în lipsa celui condamnat? Dacă Ministerul Justiţiei din România îşi menţine punctul de vedere, nu există o cale de atac la nivel European ( Eurojust) pentru diferenţele de opinie referitoare la un aspect sau altul, cale de atac unde să primeze dreptul comunitar european?

ÎNTREBAREA NR: 3: În măsura, previzibilă de altfel, că autorităţile judiciare maghiare vor respinge cererea de preluare a executării pedepsei aplicate condamnatei Filip Orbán Daniella Kamilla, cerere trimisă pe data de 11 martie 2004, în temeiul dispoziţiilor art.2 din Protocolul adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la data de 18 decembrie 1997 şi luând în considerare faptul că mandatele europene de arestare au fost respinse ca de altfel şi executarea pedepsei, Ministerul Justiţiei din România  doreşte să aplice ceea ce a comunicat în adresa nr. 19801/2006 din 01 iunie 2007 cum că : „ numai în situaţia în care autorităţile ungare (în eventualitatea localizării persoanelor în cauză pe teritoriul Ungariei) ar refuza executarea acestora, să intervină funcţie de motivele de refuz fie o recunoaştere şi executare a pedepselor aplicate, fie un transfer de proceduri."?

Sub aspectul laturii civile a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia l-a Penală:

În 2003, momentul solicitării executării sentinţei penale nr. 70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti în ceea ce priveşte latura civilă, am specificat în mod foarte clar că solicit executarea acestei sentinţe pe teritoriul Ungariei pentru 3 persoane: Filip Orbán Daniella Kamilla, Konrad Ioan, Paizs Octavian. Celelalte 2 persoane au domicilii în România, Hejja Dezideriu în Tîrgu Secuiesc şi Reiner Anton (decedat între timp) la Estelnic.

Conform ordonanţei nr. B.1032/2003/5 a procuraturii Judeţene Bekes, numitul Paizs Octavian are domiciliul în Umgaria, localitatea Totkomlos, str. Kosuth Lajos nr. 24. Vă trimit alăturat o copie după documentul respectiv.

Conform actelor trimise de grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului, la data de 18 aprilie 2007 Tribunalul Municipiului Bucureşti Secţia I Penală a emis un mandat european de arestare pe numele lui Paizs Octavian şi anume mandatul de arestare european nr. 17/18.04.2007.

ÎNTREBAREA NR. 4: Care sunt informaţiile pe care le are Ministerul Justiţiei cu privire la modalitatea în care a fost soluţionat de către autorităţile judiciare maghiare, mandatul european de arestare nr. 17/18.04.2007 privindu-l pe numitul Paizs Octavian?

Totodată vă solicit în mod respectuos xerocopii după următoarele adrese:

1.      adresa din data de 16 iunie 2008 către Ministerul Justiţiei din Ungaria privind retransmiterea adreselor din martie şi septembrie 2004.

2.      adresa din data de 16 iunie 2008 către Ministerul Justiţiei din Ungaria prin care Ministerul Justiţiei a comunicat autorităţii maghiare informaţiile referitoare la adresa de domiciliu ale numiţilor Filip Orban Daniela Kamilla şi Konrad Janos

3.      certificatul de legislaţie trimis la data de 16 iunie 2008, certificat la care autoritatea străină face menţiune în scrisoarea din 12 aprilie 2007 pentru continuarea procedurilor.

4.      Adresa din 12 iunie 2008 a punctului de contact al Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria la Reţeaua Judiciară Europeană în Materie Civilă şi Comercială.

Închei această petiţie cu rugămintea respectuoasă de a răspunde la cele 4 întrebări sus menţionate, de a comunica cele 4 xerocopii solicitate precum şi de a lua act de adresa numitului Paizs Octavian, în vederea comunicării cu operativitate a acesteia, autorităţilor judiciare maghiare.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

Codlea

24 iunie 2008


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel