Sentinţa civilă nr. 99/CA în dosarul 2840/62/2008 - declasificare dosar personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

Sentinţa a devenit definitivă prin nerecurgerea la recurs de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna şi a fost învestită cu formulă executorie.

Pe data de 18 mai 2009, Agache Aurel Dionisie s-a prezentat la sediul IPJ Covasna, pentru a lua în primire o copie a dosarului personal al tatălui său. Conducerea IPJ Covasna şi consilierul juridic Aurel Păduraru au refuzat acest lucru, fiind doar de acord ca dosarul să fie studiat la sediul IPJ fără ca să fie xerocopiat. Întrucât Agache Aurel Dionisie consideră că astfel i se îngrădeşte dreptul la acces la informaţii publice a solicitat un punct de vedere în scris pentru a putea începe o acţiune împotriva IPJ Covasna.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 99/CA

DOSAR NR. 2840/62/2008

Şedinţa publică din data de 02.02.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE - Mihaela Cojocaru Judecător

GREFIER - Clara Berechet

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA, având ca obiect „refuz soluţionare cerere".

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul Agache Aurel Dionisie, lipsă fiind reprezentantul pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care, se constată că, la data de 06 ianuarie 2009, pârâtul a depus la dosarul cauzei, prin registratura instanţei, înscrisurile solicitate, respectiv Ordinul M.A.I. nr.300/2004 şi Ordinul M.I. nr. S/389/2003, iar reclamantul prezent nu solicită comunicarea duplicatului acestor înscrisuri.

Instanţa acordă cuvântul în probaţiune.

Reclamantul, având cuvântul asupra probelor, solicită admiterea probei cu înscrisurile de la dosar.

Având în vedere dispoziţiile art.167 Cod procedură civilă, instanţa admite pentru reclamant, ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei, proba cu înscrisurile existente la dosarul cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat şi nici din oficiu de administrat, instanţa în baza art. 150 Cod procedură civilă, declară dezbaterile închise şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul solicită admiterea acţiunii cum a fost formulată, cu obligarea pârâtei să declasifice dosarul tatălui său.

TRIBUNALUL

Asupra cererii de faţă:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 2840/62/2008 la data de 21.04.2008, reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE a chemat în judecată pe pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna solicitând obligarea acestuia să declasifice toate informaţiile din dosarul tatălui său şi să i-1 pună la dispoziţie în vederea studierii.

În motivare, reclamantul arată că, la data de 09/01/2008 a solicitat pârâtului informaţii despre modul în care poate studia dosarul personal al tatălui său, maior de miliţie, Agache Aurel, decedat la data de 22/12/1989 în oraşul Tg. Secuiesc.

Pe data de 18/02/2008 reclamantul a primit adresa de răspuns nr. 104006/10.02.2008 din care reiese că în dosarul personal al tatălui său există o serie de documente clasificate, ca fiind secret de serviciu.

La data de 11/03/2008, în temeiul art. 20 din Leg. 182/2002, reclamantul a solicitat declasificarea tuturor informaţiilor din dosarul personal al tatălui său şi punerea la dispoziţie în vederea studierii. Răspunsul pârâtului nu a fost unul favorabil.

La data de 21/03/2008 reclamantul se adresează din nou pârâtului, pentru realizarea procedurii prealabile iar prin răspunsul dat, pârâtul îi recomandă să se adreseze instanţei de judecată.

Reclamantul, în justificarea interesului său, arată că, la data de 22/12/1989, tatăl său a fost linşat în centrul oraşului Tg. Secuiesc, de un grup de persoane care s-a folosit de căderea regimului comunist. Ulterior, pentru a se justifica uciderea sa, s-au prezentat opiniei publice o serie de mărturii din care ar fi reieşit că ofiţerul de miliţie Agache Aurel, în exercitarea funcţiei pe care a deţinut-o, ar fi încălcat drepturile unor persoane, a înlesnit sinuciderea unei persoane, a omorât în bătaie pe Csaki Ferenc din Lemnia, a şantajat persoane, a violat femei, şi-a însuşit, ilegal, cantităţi de aur. Toate aceste acuze au fost reluate de-a lungul anilor.

Reclamantul arată că declasificarea informaţiilor cuprinse în dosarul personal al tatălui său este imperios necesară, pentru ca orice cetăţean care doreşte să cunoască o mică parte a mecanismului pe baza căruia şi-a desfăşurat activitatea tatăl său, să poată releva eventualele încălcări ale drepturilor omului şi modul în care au fost abordate de organele superioare şi de autorităţile juridice ale vremii.

În drept, reclamantul invocă dispoziţiile art. 20 din Leg. 182/2002 şi Leg. 544/2004.

În dovedire, reclamantul a depus cererile adresate pârâtului, răspunsurile primite de la pârât, respectiv adresele nr. 10400/10.02.2008, nr. 108002/19.03.2008, nr. 110515/01.04.2008, extras dintr-un ziar, extras din dezbaterile parlamentare din cadrul şedinţei Camerei Deputaţilor din 23/03/1999. De asemenea, a depus HG 781/2002, Decizia nr. 278/23.02.2006 a ÎCCJ, certificatul de naştere seria NM nr. 253201, certificatul de deces seria D nr. 393913, certificatul seria EUM-A nr. 00036, legitimaţia nr. 026919, extras dintr-o carte, acte care atestă existenţa unei cauze la CEDO, practică judiciară.

Prin întâmpinare (fila 26), pârâtul a solicitat respingerea acţiunii arătând că reclamantul a depus la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna o adresă prin care a solicitat acte din care să rezulte că tatăl său a avut o conduită corespunzătoare, însă nu a precizat ce documente doreşte a-i fi puse la dispoziţie. A mai solicitat dosarul de cadre al tatălui său, aspect care contravine regulilor stabilite la Serviciul Management Resurse Umane, în sensul că dosarul poate fi studiat de către titular în prezenţa unui lucrător al serviciului personal, şi nu de un terţ, precum soţ, soţie, moştenitori.

La solicitarea instanţei, pârâtul a înaintat la dosarul cauzei opisul cu documentele pe care le conţine dosarul de rezervist al col. (P.M.) Agache Aurel, arătând totodată că documentele cuprinse în dosarul de personal sunt documente clasificate şi constituie secret de serviciu ( OMI nr. S/389/2003) iar pârâtul nu este competent să dispună declasificarea acestora.

Având în vedere invocarea de către pârât a unor ordine MI, instanţa a solicitat comunicarea acestor ordine, respectiv O MAI 300/2004 şi O. MI S/389/2003 (filele 135-144).

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna la data de 09/01/2008, reclamantul, printre altele, a solicitat pârâtului informaţii privind modul în care poate studia dosarul de cadre al tatălui său.

La această cerere, pârâtul a emis adresa nr. 104006/10.02.2008 în care a arătat că dosarul personal al tatălui reclamantului cuprinde documente clasificate iar pentru consultarea acestora este nevoie de aviz de securitate conform HG 585/2002.

Faţă de acest răspuns, la data de 11/03/2008 reclamantul a revenit cu aceeaşi solicitare de a i se permite accesul la dosarul personal al tatălui său, invocând dispoziţii din Leg. 182/2002, acuzaţiile care i-au fost aduse tatălui său precum şi durata scursă de la moartea acestuia.

Prin adresa nr. 108002/19.03.2008, pârâtul îi comunică răspunsul, arătând că documentele care alcătuiesc dosarul personal al foştilor miliţieni/poliţişti au caracter de secret de serviciu şi, prin urmare, nu fac obiectul Leg. 544/2001. În acelaşi timp, pârâtul arată conţinutul art. 20 din Leg. 182/2002 în temeiul căruia reclamantul poate contesta clasificarea informaţiilor, duratei sau modului în care s-a stabilit nivelul de secretizare. De asemenea, i se sugerează reclamantului să solicite copii după anumite documente/categorii de documente din dosarul personal de care are nevoie, care îi vor fi puse la dispoziţie în urma unei proceduri de declasificare, în cazul în care divulgarea informaţiilor declasificate nu este de natură să determine prejudicii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

La data de 21/03/2008 reclamantul formulează o ultima cerere prin care solicită pârâtului declasificarea tuturor informaţiilor din dosarul personal al tatălui său şi permisiunea accesului în vederea studierii.

Prin răspunsul dat, cuprins în adresa nr. 1110515/01.04.2008, pârâtul îi recomandă reclamantului să formuleze o acţiune în justiţie.

Rezultă din actele şi lucrările dosarului că tatăl reclamantului, Agache Aurel, a fost miliţian şi că a decedat la data de 22/12/1989, fiind ucis. Rezultă, totodată, că împotriva numitului Agache Aurel au fost aduse o serie de acuzaţii, după moartea acestuia, referitoare la abuzurile comise în serviciu, la faptul că ar fi ucis o persoană în satul Lemnia şi că pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului a existat o acţiune formulată împotriva României. Deşi nu a fost contestat, reclamantul a făcut dovada interesului său în promovarea acestei acţiuni.

Potrivit dispoziţiilor art. 2 al. 1 din Leg. 182/2002, „dreptul de a avea acces la informaţiile de interes public este garantat prin lege."

Art. 15 din acelaşi act normativ defineşte informaţiile clasificate ca fiind „informaţiile, datele, documentele de interes pentru securitatea naţională, care, datorită nivelurilor de importanţă şi consecinţelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate"; de asemenea, informaţii secrete de serviciu sunt informaţiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.

Potrivit dispoziţiilor art. 31, „ informaţiile secrete de serviciu se stabilesc de conducătorul persoanei juridice, pe baza normelor prevăzute prin hotărâre a Guvernului" iar art. 33 interzice „clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei." Legea mai prevede că accesul la informaţii secret de serviciu se face numai în baza unei autorizaţii scrise, eliberate de conducătorul persoanei juridice care deţine astfel de informaţii, după notificarea prealabilă la Oficiul Registrului National al Informaţiilor Secrete de Stat.

Dispoziţiile art. 24 din HG 585/2002 prevăd că informaţiile secrete de serviciu se declasifică de conducătorii unităţilor care le-au emis, prin scoaterea de pe listele prevăzute la art. 8, care vor fi reanalizate ori de câte ori este necesar iar dispoziţiile art. 8 prevăd că "în listele cu informaţii secrete de serviciu vor fi incluse informaţiile care se referă la activitatea unităţii şi care, fără a constitui, în înţelesul legii, secrete de stat, nu trebuie cunoscute decât de persoanele cărora le sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, divulgarea lor putând prejudicia interesul unităţii."

Rezultă din adresa nr. 113362/01.09.2008 ( fila 37 dosar) că dosarul de personal al defunctului Agache Aurel cuprinde următoarele tipuri de documente:

1.fişa matricolă,
2.documente cu caracter personal:
- dosar de recrutare,
- documente de atestare a studiilor,
fotografii.
3.documente cu caracter profesional:
- fişe de personal,
- jurământ militar,
- angajamente,
documente de evaluare a activităţii.
4.anexa care conţine documente cu privire la:
- notele de cunoaştere,
- rezultatele verificărilor în evidenţele operative,
- plângerile formulate împotriva titularului,
- rapoarte de verificare şi măsuri aplicate,
- comunicările instanţelor de judecată.

Faţă de actele pe care le conţine dosarul personal al tatălui reclamantului, instanţa constată că, deşi pârâtul susţine că reprezintă secrete de serviciu, totuşi acestea nu se circumscriu definiţiei date de art. 15 din Leg. 182/2002, divulgarea lor nefiind de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat. În susţinerea aceleiaşi concluzii, instanţa are în vedere şi timpul scurs de la decesul persoanei căreia i-a aparţinut acest dosar personal ( aproape 20 de ani) aşa încât, indiferent de informaţiile pe care le-ar putea releva, acestea nu pot fi de natură să determine prejudicii pârâtului sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Din practica judiciară depusă de reclamant ( fila 90, 91 dosar) rezultă că altor persoane le-au fost comunicate copii de actele aflate în dosarele personale ( fapt ce întăreşte concluzia instanţei că astfel de acte nu sunt din categoria celor care reprezintă secrete de serviciu, fiind de natură să asigure transparenţa).

Deşi pârâtul face referire la Ordinele S/389/2003 şi 300/2004, instanţa constată că aceste ordine nu au fost niciodată publicate în Monitorul Oficial, aşa încât nu îndeplinesc condiţia de previzibilitate şi accesibilitate, impusă de jurisprudenţa CEDO pentru garantarea dreptului la un proces echitabil. Raportat tuturor considerentelor de fapt şi de drept expuse, instanţa va admite acţiunea formulată şi va obliga pârâtul să declasifice toate informaţiile cuprinse în dosarul personal al tatălui reclamantului, col. (p.m.) AGACHE AUREL, şi să pună acest dosar la dispoziţia reclamantului în vederea studierii.

Văzând că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată,

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE, domiciliat în mun. Codlea, Str. Nouă, Nr. 99, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, cu sediu în Covasna, Str. Korosi Csoma Sandor, Nr. 16.

Obligă pârâtul să declasifice toate informaţiile cuprinse în dosarul personal al tatălui reclamantului, col. (p.m.) AGACHE AUREL, şi să pună acest dosar la dispoziţia reclamantului în vederea studierii.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.02.09.

PEREŞEDINTE,                                                             GREFIER

MIHAELA COJOCARU                                          CLARA BERECHET 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel