PROCEDURA NR.1: DECIZIA NR. 789 DIN DATA DE 12 FEBRUARIE 2002 A CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE ÎN DOSARUL 4996/2001
Proceduri juridice interne iniţiate de Agache - Plângerile penale împotriva procurorilor

Decizia Curţii Supreme de Justiţie în prima procedură juridică

ROMÂNIA

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

SECŢIA PENALĂ

DECIZIA NR. 789                                                                                  Dosar nr.4996/2001

Şedinţa publică din 17 ianuarie 2003

Completul compus din:

Victor Paşca Cameniţă - preşedinte

Sanda Huiduc                - judecător

Marioara Prodan         - judecător

Magistrat asistent   -Valeria Gorgan

Procuror               - Monica Şerbănescu

-(„)-

S-a luat în examinare recursul declarat de petiţionarul Agache Aurel Dionisie împotriva încheierii din 09 noiembrie  2001 a Curţii de Apel Braşov, pronunţată în dosarul nr.495/P/F/2002.

La apelul nominal, se prezintă recurentul petiţionar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recurentul inculpat (petiţionar-notă AAD) solicită admiterea recursului, casarea încheierii criticate, fiind contrară art. 21 din Constituţie, referitor la accesul liber la justiţie. Precizează că plângerea sa este admisibilă.

Procurorul solicită respingerea recursului declarat de inculpat (petiţionar-notă AAD), apreciind că încheierea criticată este legală, în speţă nefiind vorba de o cercetare penală ci administrativă, cu caracter intern. Prin urmare, nu se aplică Decizia nr. 486/1997 a Curţii Constituţionale, care  se referă la admisibilitatea plângerii penale împotriva actelor procurorului.

CURTEA

Asupra recursului de faţă:

Examinând actele dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 09 noiembrie 2001, pronunţată în dosarul nr. 495/P/F/2001, Curtea de Apel Braşov – Secţia penală a respins, ca inadmisibilă, plângerea formulată de petentul Agache Aurel Dionisie împotriva comunicării primite de la parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. S-a dispus şi obligarea petentului la plata sumei de 200.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Instanţa a reţinut că plângerea formulată de Agache Aurel Dionisie împotriva comunicării primite de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (nr. 3497/1999 din 22 noiembrie 2000) prin care i se aduce la cunoştinţă că în urma verificărilor efectuate nu au rezultat date şi indicii că procurorii Fabian Carol şi Luppinger Attila ar fi săvârşit fapte de natură penală, este inadmisibilă, deoarece plângerile formulate de petent nu au format obiectul unui dosar penal ci au declanşat o cercetare administrativă în condiţiile art. 121 – 123 din Legea nr. 92/1992. Instanţa constată că într-o asemenea situaţie nu sunt aplicabile prevederile art. 275-278 din Codul de Procedură Penală şi pe cale de consecinţă nici decizia nr. 486 din 2 decembrie 1997 a Curţii Constituţionale, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală.

Împotriva acestei decizii, a declarat recurs petiţionarul, invocând nelegalitatea încheierii, întrucât plângerile formulate împotriva celor doi procurori au caracter penal şi astfel plângerea împotriva soluţiei dată de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie are tot aspect penal, chiar dacă verificările s-au făcut în cadrul unei cercetări administrative. Consideră că rezoluţia dată în cauză poate fi asimilată cu o rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale.

Examinând legalitatea încheierii criticate, din perspectiva motivelor formulate, Curtea consideră că recursul este nefundat pentru următoarele argumente:

Din cuprinsul adreselor nr. 3497/1999 din 31 august 2001 şi nr. 707/2001 din 07 noiembrie 2001 remise de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie Curţii de Apel Braşov şi referitoare la plângerile formulate de petiţionar împotriva procurorilor Fabian Carol şi Luppinger Attila de la Parchetul de pe lângă tribunalul Covasna, rezultă că acestea nu au fost înregistrate ca dosare penale şi nu au fost soluţionate prin adoptarea unor soluţii de neurmărire. Ele au declanşat doar o cercetare administrativă, în temeiul art. 121-131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată.

Curtea constată că, potrivit art. 278 din Codul de Procedură penală, în măsura în care a fost considerat constituţional, prin decizia nr. 486 din 02 decembrie 1997 a Curţii  Constituţionale (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 06 martie 1998), împotriva măsurilor sau actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta, persoana nemulţumită de soluţionarea plângerii se poate adresa justiţiei în temeiul art. 21 din Constituţie, ce urmează să se aplice în mod direct. Dar nu orice măsură luată de procuror poate fi astfel contestată, ci numai acelea luate în timpul cercetării penale. Or, din actele menţionate mai sus, rezultă că aspectele sesizate de petiţionar referitoare la activitatea celor doi procurori nu a format obiectul unor cercetări penale, ci al unei anchete administrative, situaţie în care, prevederile art. 278 din Codul de Procedură Penală şi cele ale art. 21 din Constituţie nu sunt aplicabile, astfel cum în mod legal a considerat şi Curtea de Apel, prin încheierea criticată.

Pentru aceste considerente, constatând că încheierea Curţii de Apel Braşov, prin care s-a respins, ca inadmisibilă, plângerea petiţionarului, este legală, Curtea urmează a respinge ca nefundat recursul declarat de acesta, nefiind întrunite cerinţele art. 3859 pct. 171 din Codul de procedură penală, referitoare la cazurile de nelegalitate a hotărârii recurate.

În temeiul art. 192 alin.2 din Codul de procedură penală, recurentul urmează a fi obligat şi la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 500.000 lei

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de petiţionarul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă, nr. 99, judeţul Braşov împotriva încheierii din 09 noiembrie 2001 pronunţată de Curtea de Apel în dosarul nr. 495/P/F/2001

Obligă pe recurentul petiţionar la plata sumei de 500.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 12 februarie  2002

PREŞEDINTE                        JUDECĂTOR                         JUDECĂTOR

Victor Cameniţă Paşca            Sanda Huiduc                         Marioara Prodan

 

MAGISTRAT ASISTENT

Valeria Gorgan


 

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel